Ocena brak

Jakie są rodzaje transportu lądowego?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Na lądzie transport odbywa się rzekami, kanała­mi, drogami kolejowymi oraz kołowymi. Do przesyłania gazu ziemnego i ropy naftowej wyko­rzystuje się rurociągi.
Najdłuższą tradycję ma transport rzeczny. W osiemnastym wieku zaczęto budować kanały, które jednak przegrały w rywalizacji z koleją. Transport kolejowy rozwinął się w Europie w dziewiętnastym wieku. Gęsta sieć połączeń kolejowych powstała najpierw w Europie, następ­nie w Chinach, Indiach, Japonii oraz w Stanach Zjednoczonych. Pociągami przewożono zboża, surowce mineralne, drewno oraz produkty prze­mysłowe. Dominacja transportu kolejowego skończyła się w dwudziestym wieku wraz z roz­wojem transportu drogowego.
Kolej pozostała opłacalnym sposobem prze­wożenia dużych objętościowo i stosunkowo ta­nich towarów, podczas gdy transport samochodo­wy sprawdza się lepiej w przypadku towarów o większej wartości i stosunkowo małej objętości. Podstawową zaletą tej formy przewozu jest fakt, iż sieć dróg pozwala na bezpośrednie dotarcie praktycznie do każdego odbiorcy, bez konieczno­ści dodatkowych przeładunków.
Do rozwoju transportu drogowego przyczyniła się też niewątpliwie błyskawiczna rozbudowa sieci dróg oraz wprowadzanie do użytku coraz nowocześniejszych pojazdów. Dynamiczny wzrost liczby samochodów ma jednak swoje skutki uboczne w postaci zagrożenia dla środowi­ska naturalnego. Spaliny emitowane przez pojaz­dy przyczyniają się do powstania efektu cieplar­nianego, stąd coraz częściej słyszy się głosy nawołujące do ograniczenia liczby samochodów dopuszczonych do ruchu. Ponadto zwraca się uwagę na podwyższony poziom hałasu oraz drga­nia wywoływane przede wszystkim przez duże ciężarówki. Nie bez znaczenia jest też rosnące zużycie nieodnawialnych paliw, co w przyszłości może doprowadzić do kryzysu energetycznego na światową skalę.

Podobne prace

Do góry