Ocena brak

JAKIE SĄ PRZESŁANKI DO ZASTOSOWANIA WARUNKOWEGO PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA? PO ODBYCIU JAKIEJ CZĘŚCI KARY MOŻE NASTĄPIĆ WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE SKAZANEGO?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Podstawową przesłanką warunkowego zwolnienia jest odbycie przez skazanego pewnej części kary, na którą został skazany.

W zasadzie skazanego można warunkowo zwolnic po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach ( art. 78 § 1 KK). Dalej idące wymagania KK stawia wobec recydywistów. Skazanego w warunkach recydywy specjalnej ( art. 64 § 1 KK) można zwolnic po upływie dwóch trzecich kary, ale nie wcześniej niż po roku. Skazanego w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej ( art. 64 § 2 KK) – po odbyciu trzech czwartych kary, ale nie wcześniej niż po roku.

Skazany na 25 lat pozbawienia wolności może być warunkowo zwolniony po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności- po odbyciu 25 lat kary ( art. 78 § 3 KK).

Te ogólne reguły mogą być jednak w konkretnej sprawie zmodyfikowane przez sąd orzekający karę, przez wyznaczenie surowszych ograniczeń. Sąd może np. zadecydować w wyroku, że przedterminowe uwolnienie skazanego będzie możliwe po odbyciu większego ułamka kary niż ½ albo że skazany na dożywotnie pozbawienie wolności nie będzie mógł być zwolniony przed odbyciem 30 lat kary. Nie można jednak taką decyzją z góry całkowicie wykluczyć przedterminowego warunkowego zwolnienia.

Poza tymi przesłankami o charakterze formalnym zasadnicze znaczenie ma przesłanka w postaci pozytywnej prognozy kryminologicznej w stosunku do skazanego. Zgodnie z art. 77 § 1 KK, sąd może zadecydować o warunkowym zwolnieniu, jeżeli właściwości i warunki osobiste skazanego, jego postawa, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni nowego przestępstwa. Ta pozytywna prognoza oznacza więc przekonanie, że kara osiągnęła swe cele indywidualno – prewencyjne.

Podobne prace

Do góry