Ocena brak

Jakie są objawy rozwojowej afazji dziecięcej

Autor /Xawery Dodano /27.07.2011

W zakresie nadawania

  • Zaburzenia ekspresji werbalnej (błędna artykulacja, metatezy głoskowe i sylabowe, kantaminacje dźwięków i syleb, błędna asymilacja)

  • Zaburzenia nominacji – wynikające z ubóstwa zasobu leksykalnego

  • Agramatyzmy (nie uwzględnianie w wypowiedziach liczby i rodzaju; w formach czasownikowych nie uwzględnianie osoby i liczby, rzadko używane przyimki)

  • Zaburzenia składni

  • Zaburzenia rytmu mowy

  • Zaburzenia motoryki mowy

W zakresie rozumienia

  • Brak gotowości werbalnej, przejawiający się trudnościami w przypominaniu sobie przez dzieci z niedokształceniem mowy nazwy określonego desygnatu

  • Słownik czynny tych dzieci nie zawsze jest uboższy od słownika biernego

  • Dla zrozumienia mowy otoczenia ogromne znaczenie mają dla nich czynniki pozawerbalne (gest, mimika)

  • Opieranie rozumienia wypowiedzi na rozumieniu jej centralnych elementów.

Podobne prace

Do góry