Ocena brak

Jakie są nowe sposoby wydobycia ropy naftowej?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Pomimo odkrycia nowych złóż ropy naftowej, nie ulega wątpliwości, że zasoby tego surowca kiedyś się wyczerpią, zwłaszcza że proces jego powsta­wania jest niezwykle wolny. Mimo wszystko, nie­zależnie od wzrostu cen i świadomości rychłego wyczerpania zasobów, zapotrzebowanie na ropę naftową wciąż rośnie.
Perspektywy być może nie są aż tak tragiczne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Niektórzy uczeni utrzymują, że znane i udokumentowane złoża ropy naftowej stanowią jedynie 1/3 całego ziemskiego zapasu. Reszta, według nich, wciąż jeszcze czeka pod ziemią na swoich odkrywców. Rozwój technologii najprawdopodobniej umożli­wi w przyszłości eksploatację obecnie niedostęp­nych złóż.
We wczesnych latach 90. amerykańscy uczeni udoskonalili metodę wydobycia nazywaną „che­micznym wypłukiwaniem". Polega ona na wpompowywaniu do skał substancji chemicznych o dzia­łaniu podobnym do detergentów. Substancje te wypłukują rozrzedzoną ropę z porów. W prze­szłości stosowano tę metodę jedynie na małą skalę, jako że była ona zbyt kosztowna. Obecnie udało się wyprodukować substancję wypłukującą z odpa­dów powstających przy produkcji papieru, co doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów operacji. Uważa się, że ta relatywnie tania metoda pozwoli na zwiększenie potencjalnych zapasów ropy naftowej USA mniej więcej sześciokrotnie.
Innym źródłem ropy naftowej są tak zwane pia­ski bitumiczne, czyli piaski nasączone gęstą ropą. Eksploatacja złóż tego typu jest jednak bardzo dro­ga. Ropę można też uzyskiwać z łupków bitumicz­nych, zawierających znaczną ilość tzw. oleju skal­nego. Składające się nań węglowodory nadają mu właściwości podobne do ropy naftowej.
Nowe złoża i sposoby wydobycia nie rozwiążą jednak problemu nadchodzącego kryzysu energe­tycznego. Zasoby ropy na pewno kiedyś się wy­czerpią, dlatego już teraz należy poszukiwać alter­natywnych źródeł energii. Zanim jednak będzie można na wielką skalę pozyskiwać energię z in­nych źródeł, należy bardzo racjonalnie gospoda­rować zasobami najważniejszego obecnie źródła energii - ropy naftowej.

Podobne prace

Do góry