Ocena brak

Jakie są korzyści płynące z handlu?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Handel międzynarodowy pozwala krajom wyspe­cjalizować się w produkcji takich dóbr, które moż­na w danym kraju wytworzyć możliwie najtaniej, co najczęściej wiąże się z dostępem do surowców. Każdy kraj stara się nie produkować towarów, które gdzie indziej można wyprodukować taniej. Lepiej jest takie towary sprowadzić z zagranicy, a krajo­wy przemysł skoncentrować na tym, co można będzie następnie korzystniej sprzedać na między­narodowym rynku.
Jako że bogactwa naturalne są bardzo nierów­nomiernie rozmieszczone, niektóre kraje mają nad innymi przewagę. Na przykład kraj, w którym znaj­dują się duże złoża rudy żelaza, ma znaczną prze­wagę nad innym, który dostępu do tego niezwykle istotnego w przemyśle surowca nie ma. Wszystkie bowiem państwa potrzebują stali, przy czym ten, który ma własne złoża węgla i rudy żelaza, nie musi wydawać pieniędzy na jej import.

Niektóre kraje mają tak bogate i różnorodne zaso­by naturalne, że są w stanie, korzystając z własnych surowców, wyprodukować praktycznie wszystkie towary, jakie są im potrzebne. Mimo to kraje te często koncentrują się na produkcji tych towarów, które na międzynarodowym rynku zapewniają naj­większą zyskowność.
Dlatego, jeśli dany kraj dysponuje wszystkimi niezbędnymi surowcami i technologią do produk­cji ubrań, stali i wina, a jednocześnie okazuje się, że produkcja stali jest najbardziej opłacalna, to gospodarka tego kraju najprawdopodobniej nasta­wiona będzie na produkcję stali. Zysk ze sprzeda­ży stali pozwoli wówczas na import pozostałych towarów. Z drugiej strony są też kraje niemal zupeł­nie pozbawione bogactw naturalnych, które nie mają wyboru i muszą rozwijać te gałęzie przemy­słu, które przetwarzają ich ograniczone surowce.
W krajach kolonialnych przez wiele lat prowa­dzono rabunkową gospodarkę, eksploatując ich bogactwa naturalne. W wyniku tego od końca XIX wieku aż do lat 50. XX w. handel światowy zdomi­nowały nie przetworzone surowce. W końcowym okresie tej fazy największy udział w światowym handlu miały produkty przemysłu naftowego.

Podobne prace

Do góry