Ocena brak

JAKIE SĄ GRANICE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI I JAKIE DODATKOWE OBOWIĄZKI MOŻE NAŁOŻYĆ NA SKAZANEGO NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Kara ograniczenia wolności trwa najmniej jeden miesiąc, najwyżej 12 miesięcy (art. 34 KK). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

  1. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

  2. jest obowiązany do wykonywania prac wskazanych przez sąd,

  3. ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Zasadnicze znaczenie dla treści tej kary ma obowiązek wykonywania przez skazanego pracy wskazanej przez sąd. Obowiązek ten może być realizowany w dwojaki sposób. Po pierwsze, może on polegać na wykonywaniu nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Drugi wariant odnosi się wyłącznie do skazanych, którzy są zatrudnieni. Sąd może wówczas orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd.

Wymierzając karę ograniczenia wolności sąd może oddać skazanego pod dozór. Może też nałożyć na niego obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, obowiązek wykonywanie obowiązku alimentacyjnego, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub uzywania innych środków odurzających. Sąd może też zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części albo do świadczenia pieniężnego przewidzianego w art. 49 KK.

Podobne prace

Do góry