Ocena brak

Jakie są główne zagrożenia związane z pracą w górnictwie?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Co roku przy wydobyciu węgla giną setki górni­ków. Ryzyko związane z wykonywaniem tego za­wodu jest bardzo wysokie i jak dotąd nie są znane środki, które zapewniłyby bezpieczeństwo lu­dziom pracującym w kopalniach. Ponadto kontakt z węglem oraz jego pochodnymi stanowi duże zagrożenie dla zdrowia. Kontakt z węglowodorem, na przykład, może spowodować raka skóry, nato­miast dym oraz gazy emitowane podczas spalania węgla często prowadzą do schorzeń układu odde­chowego, nie wyłączając raka płuc.
Dym taki zawiera również dwutlenek siarki, który po połączeniu z wodą tworzy kwas siarko­wy - główny składnik kwaśnego deszczu. Kwaśny deszcz niszczy drzewa i inne rośliny, zabija wodną faunę, a także osłabia materiały budowlane.
Dwutlenek węgla, kolejny produkt uboczny spalania węgla, jest jednym z gazów odpowie­dzialnych za efekt cieplarniany - zjawisko mogą­ce doprowadzić do niebezpiecznego ocieplenia klimatu naszej planety.
Perspektywy na przyszłość
Pomimo wielu zagrożeń i nieustających poszuki­wań czystszych źródeł energii, węgiel wciąż jest podstawowym surowcem energetycznym.
Znane metody wydobycia węgla są jednak bar­dzo kosztowne. Dlatego trwają badania nad bar­dziej efektywnym wykorzystaniem odkrytych zasobów tego surowca. Specjaliści pracują nad metodą spalania złóż węgla pod ziemią w celu uzyskania gazu. Nadzieję budzi też możliwość uzyskiwania z węgla płynnego paliwa, które mogłoby zastąpić w przyszłości topniejące zasoby ropy naftowej.

Podobne prace

Do góry