Ocena brak

Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej. Wiele wypadków w gospodarstwie domowym oraz w przemyśle jest wynikiem uży­wania urządzeń z uszkodzonym sznurem siecio­wym albo niesprawną wtyczką. Inne przyczyny to nieprawidłowe obsługiwanie urządzeń elektrycz­nych, na przykład dotknięcie mokrymi rękami pod­łączonego do sieci sprzętu albo suszenie włosów suszarką podczas kąpieli.
Przypadki porażenia prądem, które mają miej­sce w domu lub w zakładzie pracy, są spowodowa­ne przez prąd elektryczny o stosunkowo niskim napięciu. Mimo to dochodzi do poważnych wy­padków, które bardzo często kończą się śmiercią. Rzadziej odnotowuje się wypadki śmiertelne wy­wołane przez porażenie prądem o bardzo wysokim napięciu, ponieważ urządzenia tego typu obsługu­ją specjaliści, którzy surowo przestrzegają prze­pisów bezpieczeństwa i dbają o to, by osoby nie­powołane nie miały możliwości przypadkowego kontaktu z kablami. Jeśli jednak już dojdzie do porażenia prądem o bardzo wysokim napięciu, skutkiem takiego wypadku jest poważne oparze­nie i śmierć.

Podobne prace

Do góry