Ocena brak

Jakie organizacje polityczne i społeczne mają wpływ na politykę światową?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Niepodległe państwa nie są jedynymi podmio­tami na scenie światowej polityki. Oprócz nich zna­czącą rolę odgrywają też inne organizacje spo­łeczne i polityczne. Na przykład, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) jest jednym z głów­nych podmiotów politycznych w stosunkach mię­dzynarodowych na Bliskim Wschodzie. OWP dla­tego odgrywa tak ważną rolę, gdyż reprezentuje ona 6 milionów Palestyńczyków na całym świecie (z czego 2,5 min ma status uchodźców).
Wpływ na politykę światową wywierają też ta­kie instytucje, jak Kościoły, organizacje studenc­kie i inne organizacje pozarządowe, na przykład Czerwony Krzyż, Amnesty International oraz inne mniejsze organizacje i ruchy społeczne. Niewąt­pliwie elementem polityki światowej są też wiel­kie ponadnarodowe, albo międzynarodowe korpo­racje. Niektóre z nich są tak duże, że zatrudniają więcej ludzi niż niejedno państwo ma obywateli. Również ich dochody porównywalne są z budże­tami niektórych mniejszych państw.
Przykładem takiego przedsiębiorstwa może być American ITT Corporation (wielka firma specjali­zująca się w budowie i eksploatacji sieci teleko­munikacyjnych). Była ona tak potężna, że w latach sześćdziesiątych prowadziła samodzielną politykę w stosunku do Chile.
Istotną rolę w globalnej polityce odgrywają re­gionalne organizacje gospodarcze i polityczne. Do największych ciał tego typu należą Unia Europej­ska, Sojusz Panamerykański, Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) oraz organizacja Krajów Eks­porterów Ropy Naftowej (OPEC).

Podobne prace

Do góry