Ocena brak

JAKIE OBOWIĄZKI MOGĄ ZOSTAĆ NAŁOŻONE NA SKAZANEGO PRZY WARUNKOWYM ZAWIESZENIU WYKONANIA KARY?

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

W art. 72 KK zamieszczony jest katalog obowiązków które w wypadku warunkowego zawieszenia sąd może nałożyć na skazanego:

1) informowanie sadu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenie pokrzywdzonego

3) wykonywanie ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) wykonywanie pracy zarobkowej , do nauki lub przygotowywanie się do zawodu,

5) powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6) poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestniczeniu w programach korekcyjno edukacyjnych

7) powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a) powstrzymywanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób,

7b) opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8) inne stosowanie postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Do góry