Ocena brak

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Miary dynamiki szeregu czasowego:

- przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe;

- przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość)

- przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość)

Przyrosty absolutne (bezwzględne) mogą być obliczane w stosunku do:

1/ jednego okresu Δt/k

2/ stale zmieniającego się okresu bazowego Δt/t-1

Przyrosty absolutne informują o ile wzrósł (zmalał) poziom zjawiska w okresie badanym w porównaniu z jego poziomem w okresie bazowym.

Przyrosty absolutne jednopodstawowewielkość zjawiska w kolejnych okresach (momentach) porównywana ze stała wielkością okresu bazowego (najczęściej wyjściowego) – różnica

Przyrosty absolutne łańcuchowe – za bazowy przyjmuje się okres (moment) poprzedzający okres 9moment) badany.

- indeksy inaczej wskaźniki dynamiki (zawsze dodatnie): indywidualne i zespołowe (agregatowe) – j.w.

Miary te wyrażają się w liczbach dziesiętnych lub po pomnożeniu przez 100 w %. Interpretując indeksy, zawsze wyrażamy je w %.

Podobne prace

Do góry