Ocena brak

Jakie metody wyróżnia się w terapii logopedycznej?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Metoda oznacza systematycznie stosowany sposób pracy z pacjentem, zespół celowych, jasno określonych czynności, realizowanych za pomocą odpowiednio dobranych i uznanych środków, które doprowadzą do rozwiązania danego problemu

W lerapii logopedycznej wybór metod zawsze jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, doslosowane do wieku i możliwości pacjenta sposoby pracy terapeutycznej Rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.

W polskiej literaturze w zasadzie do tej pory nic dokonano pełnej kategoryzacji metod stosowanych w terapii logopedycznej. Próby takiej systematyzacji podjęła się K. Ułachnio (1989), ogólnie dzieląc je na metody werbalne i niewerbalne,

Proponowany poniżej podział wypływa z interdyscyplinarnego charakteru logopedii jako nauki oraz z faktu, żc efektywność terapii logopedycznej zależy od kompleksowego podejścia do problemu Metody stosowane w terapii logopedycznej można podzielić na:

■    logopedyczne - używane tylko w postępowaniu logopedycznym i dla niego specyficzne (np, inclody mechaniczne),

•    lingwistyczne - szeroko wykorzystywane w logopedii, powstałe na podstawie wiedzy zaczerpniętej z różnych działów językoznawstwa, m.in. fonetyki, morfologii, kultury żywego słowa (np. metody fonetyczne),

•    pedagogiczne wszelkie metody pracy stworzone na gruncie i na użytek terapii pedagogicznej, zaadoptowane przez logopedię (np. metoda dobrego startu),

•    psychologiczne - biorąc pod uwagę psychologiczne uwarunkowania i skutki zaburzeń mowy. oczywiste jest wykorzystywanie metod psychologicznych w postępowaniu logopedycznym (np. liczne techniki relaksacyjne),

■    medyczne postępowanie specjalistyczne jest konieczne w ramach kompleksowej terapii, szczególnie w przypadkach poważnych zaburzeń mowy, takich jak: afazja, dysartria, jąkanie oraz w przypadkach różnych wad rozwojowych, które prowadzą do zakłóceń procesu porozumiewania (np. rozszczepy podnicbicna. wady zgryzu). Niejednokrotnie leczenie ortodontyczne, neurologiczne, foniatryczne, audiotogiczne, chirurgiczne jest niezbędnym warunkiem sukcesu terapii logopedycznej.

Podobne prace

Do góry