Ocena brak

Jaki jest wpływ globalnego ocieplenia na ekosystem?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia pokryw lodowych. Przypuszcza się na­wet, że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest właśnie wynikiem ocieplenia klimatu. Topnie­nie pokryw lodowych może spowodować podwyż­szenie poziomu mórz i zagrożenie dla milionów ludzi żyjących na nisko położonych wybrzeżach mórz i w pobliżu ujść rzek. Szacuje się, że poziom morza podnosi się o 6 cm w ciągu 10 lat. Jeśli tem­peratura na Ziemi będzie nadal wzrastać, miasta takie jak Rotterdam, Londyn, Nowy Orlean czy Wenecja znajdą się pod wodą. Z praw fizyki wyni­ka również, że wzrost temperatury wody powodu­je wzrost jej objętości, co może jeszcze spotęgo­wać efekt wywołany topieniem lodu.
W miarę ocieplania się klimatu wiele regionów nawiedzają katastrofalne susze - obszary te stają się bardziej zagrożone pożarami. Przykładem może być trudny do opanowania wielki pożar Parku Na­rodowego Yellowstone w 1992 roku czy pożary regularnie nawiedzające obszary górskie krajów śródziemnomorskich. Pożary są wprawdzie natu­ralnym zjawiskiem w miejscach takich jak Yellow­stone czy śródziemnomorska makia, wydaje się jednak, że powierzchnia obszarów suchych i czę­stotliwość pożarów w ostatnich latach wzrasta.
Człowiek, spalając coraz więcej paliw, wycina­jąc lasy i zakładając na ich miejscu miasta, zakła­dy przemysłowe i pola uprawne, przyczynia się pośrednio do globalnego ocieplenia i zmiany klima­tu. W niektórych rejonach brakuje wody, co powo­duje obniżenie plonów w wielu dotychczas żyznych rejonach świata. Charakterystyczne dla obecnych zmian klimatu jest również obserwowane już od pewnego czasu w wielu regionach świata częstsze pojawianie się katastrofalnych huraganów. Wzrost temperatury powoduje też uwolnienie wody uwię­zionej dotychczas w wysokogórskich pokrywach śnieżnych, lodowcach i otoczonych lodowymi barierami jeziorach, co prowadzi do nasilenia zja­wisk powodziowych. Katastrofalne powodzie mają też związek z wycinaniem górskich lasów. Pozba­wione roślinności stoki nie zatrzymują wody, są bardziej podatne na erozję i stanowią zagrożenie dla mieszkańców górskich miasteczek i wiosek. W maju 1998 roku w górach w okolicach Neapolu w południowych Włoszech pod błotną lawiną zgi­nęło kilkaset osób. O skali zagrożenia najlepiej świadczy fakt, że góry stanowią 40 procent po­wierzchni lądów.
Nawet małe zmiany temperatury mają poważny wpływ na świat żywych istot. Wzrost temperatury powoduje migrację zwierząt i przesuwanie obsza­rów występowania roślin ku chłodniejszym dotych­czas regionom - na północ na półkuli północnej i na południe na półkuli południowej.
Doskonałym przykładem takiej migracji jest zachowanie znanego zarówno w Europie, jak i Ameryce motyla - rusałki admirała. Do niedawna naukowcy uważali, że admirały nie zimują w Wielkiej Brytanii,przybywają tam dopiero wio­sną z cieplejszych krajów Europy. Jednak od kilku lat liczne obserwacje potwierdzają fakt zimowania tego motyla (w postaci imago - dorosłego osobni­ka) w stosunkowo chłodnej Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie wyjaśnieniem tego zjawiska jest właśnie ocieplenie klimatu.

Podobne prace

Do góry