Ocena brak

Jaki jest uniwersalny schemat diagnozy logopedycznej?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Zgodnie z obowiązującą procedurą poznania naukowego każda czynność diagnostyczna wymaga zrealizowania pewnych ustalonych etapów:

Należą do nich:

I. postawienie problemu,

II. wysunięcie hipotezy,

III. weryfikacja hipotezy przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych (Lewicki 1978. 84).

Wymienione etapy wyróżnia się leż w procesie diagnozowania logopedycznego. przy czym każdy z nich składa się ze ściśle ustalonych faz (kroków).

Proponowany niżej schcmat badania logopedycznego ma charakter uniwersalny i może być stosowany w diagnozowaniu wszystkich zaburzeń mowy.

Cel diagnozy, którym jest ustalenie rodzaju zaburzenia mowy, wyznacza kolejność kroków badawczych. Zmianie nie ulega więc kolejność etapów, a jedynie kolejność faz w obrębie każdego z etapów i dlatego zamieszczony poniżej schemat badania logopedycznego będzie ulegał modyfikacjom w zależności od rodzaju zaburzenia.

Schemat badania logopedycznego

I. Określenie problemu

1.    (Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja, orientacyjne badanie mowy.

2.    Badania uzupełniające.

II. S fo r m u ł o w a n i e hipotez

3 Badania podstawowe:

-    badanie rozumienia,

-    badanie mówienia, badanie czytania i pisania.

4. Badania specjalistyczne.

III. Weryfikacja hipotez

   Na I etapie logopeda zbiera informacje, które mają mu umożliwić dokonanie wstępnego rozpoznania (zorientowanie się, czy zgłaszane problemy mają charakter patologiczny) i wytypowanie rodzaju zaburzenia, a także dopomóc w ustaleniu potencjalnych przyczyn obserwowanego zjawiska.

•    Celem II etapu jest potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń dotyczących rodzaju i przyczyn występujących zaburzeń. Służą temu szczegółowe badania logopedyczne i specjalistyczne. Etap ten kończy się rozpoznaniem zjawiska logopedycznego (nazwaniem problemu, z którym pacjent zgłosił się do logopedy), co pozwala na opracowanie programu terapii.

•    Na 111 etapie - weryfikacji hipotezy - ustala się program terapii i prowadzi ją zgodnie z odpowiednią dla danego zaburzenia metodyką postępowania logopedycznego. O trafności sformułowanej hipotezy świadczą efekty terapii logopedycznej. Jeżeli ich nie ma, należy od początku przeprowadzić postępowanie diagnostyczne lub zmienić program terapii (w tym szczególnie metody pracy).

Podobne prace

Do góry