Ocena brak

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka?

Autor /DoorseBroma Dodano /31.01.2006

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.
Kształcenie ustawiczne jest ideą edukacyjną o głęboko humanistycznym charakterze, gdzie w centrum zainteresowania stawia człowieka, który w imię jego dobra i pomyślności stwarza optymalne możliwości całożyciowego uczenia się i kształcenia.
Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych określają
minister do spraw edukacji oraz minister do spraw pracy w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami? członkami Rady Ministrów.

Kształcenie ustawiczne dorosłych to proces systematycznego uczenia się, następujący po zakończeniu obowiązku szkolnego lub wydłużonej edukacji stacjonarnej i trwający przez cały okres aktywności zawodowej, a często także dłużej, w okresie tak zwanego ,,trzeciego wieku?1
Kształcenie może odbywać się poprzez uczestnictwo w:
szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych;
studiach podyplomowych;
wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;
a także poprzez:
oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych;
czytanie czasopism edukacyjnych;
naukę za pomocą Internetu (na odległość).
Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W takim przypadku kształcenie ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji.
Rozwój kształcenia ustawicznego w Europie jest jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne projekty adresowane do:
osób, które znajdują się w zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie finansować swoje kształcenie;
przedsiębiorstw, które potrafią udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr przyniesie korzyści krajowej gospodarce;
instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.2
Kształcenie jest jednym z ważniejszych aspektów życia, o ile nie rzec najważniejszym. Sprowadza się ono do wykształcenia jednostki w pełni przygotowanej do pełnienia swej roli jako członka społeczności, rodziny, kościoła. Gruntowne i wszechstronne wykształcenie pozwala jednostce na pełne korzystanie z dóbr technicznych i cywilizacyjnych, otwiera wielkie możliwości poznawcze jak również prowadzi do zwiększenia efektywności pracy. Pociąga to za sobą zadowolenie z wykonywanej działalności jak również niejednokrotnie wzrost dochodów, prowadzący do zwiększenia stopy życiowej. Wykształcenie jednostki ma ogromny wpływ na jej światopogląd, świadomość polityczną, narodową itp. Znacznie podnosi własną samoocenę, prowadząc do lepszego samopoczucia a w dalszym ciągu do większego zadowolenia z życia.

Do góry