Ocena brak

Jaka jest długość fali akustycznej?

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Jeśli ciało wytwarzające dźwięki drga z dużą czę­stością to kolejne fale są generowane jedna po dru­giej. Gdy wytwarzane jest zagęszczenie powietrza, poprzednie zagęszczenie oddaliło się na niewiel­ką odległość, a więc długość fali dźwiękowej jest stosunkowo niewielka. Im wyższa jest częstość dźwięku, tym mniejsza jest długość odpowiadają­cej mu fali akustycznej.
Długość fali akustycznej zależy również od prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku. Im większa jest ta prędkość, tym bar­dziej oddali się od źródła lokalne zagęszczenie ośrodka, zanim następne zagęszczenie zostanie wygenerowane. W powietrzu w temperaturze 0°C dźwięk rozchodzi się z prędkością 332 metry na sekundę (m/s), czyli 1195,5 km/h. Obiekt drgają­cy z częstotliwością 332 Hz wyprodukowałby w tych warunkach falę dźwiękową o długości 1 m. Gdyby obiekt ten drgał dwa razy szybciej, czyli z częstością 664 Hz, to wygenerowana zostałaby fala o długości pół metra. Długość fali równa jest bowiem prędkości rozchodzenia się dźwięku po­dzielonej przez jego częstość.
Fala dźwiękowa jest falą podłużną, gdyż czą­steczki ośrodka drgają w kierunku zgodnym z kierunkiem rozchodzenia się fali. Jednak na ry­sunkach przedstawia się fale (w tym i dźwiękowe) jako fale poprzeczne, czyli takie, których drgania odbywają się w kierunku prostopadłym do kie­runku rozchodzenia się fali. Amplituda drgań, okre­ślająca natężenie dźwięku jest tu przedstawiana jako wysokość poszczególnych fal. Natężenie dźwięku zależy od energii fali dźwiękowej, jednak nie jest związane bezpośrednią zależnością z odbie­raną przez ludzkie ucho głośnością dźwięku. Głośność jest związana również z czułością uszu na dźwięki o różnych częstościach. Najlepiej odbie­ramy dźwięki o częstościach pomiędzy 3 a 4 kHz. Aby wytworzyć wrażenie takiej samej głośności, dźwięki o częstościach 1 i 6 kHz muszą mieć więk­sze natężenie od dźwięku o częstości 3,5 kHz.

Podobne prace

Do góry