Ocena brak

Jak zmniejszać skutki trzęsienia ziemi?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Chociaż żadna z tych metod nie gwarantuje sku­tecznej prognozy, ułatwiają one bardzo zrozu­mienie natury trzęsień ziemi. Naukowcy bowiem poszukują także sposobów zmniejszenia skutków trzęsień. Niektórzy są przekonani, że możliwe jest rozładowanie naprężeń w skałach grożących silnym trzęsieniem ziemi za pomocą serii małych wstrząsów wywołanych sztucznymi wybuchami. Na pewnych terenach małe wstrząsy można spro­wokować przez wprowadzanie cieczy w strefę uskoków. Wpompowanie płynnych zanieczysz­czeń do głębokich otworów koło Denver, Colora­do, wywołało drobne wstrząsy na spokojnym do­tychczas obszarze. Wynika z tego, że narastające naprężenia wzdłuż uskoków, takich jak na przy­kład San Andreas w Kalifornii, mogą być rozła­dowane na drodze serii kontrolowanych, sztucz­nie wywołanych małych trzęsień ziemi.
Idealnym, najskuteczniejszym sposobem za­pobieżenia ofiarom w następstwie trzęsienia zie­mi byłaby ewakuacja wszystkich mieszkańców stref sejsmicznych. Nie jest to możliwe, zwłasz­cza wobec tak gwałtownie postępującego wzro­stu zaludnienia. Wręcz przeciwnie, ocenia się, że w 2035 r. ponad 600 milionów ludzi będzie zamieszkiwało w wielkich miastach, położonych w obrębie strefy sejsmicznej.
Architekci amerykańscy i japońscy usilnie prowadzą badania nad sejsmoodpornymi budyn­kami. Okazało się bowiem, że odpadanie elemen­tów dekoracyjnych jest głównym sprawcą śmier­ci ludzi podczas występujących trzęsień ziemi. Aby temu zapobiec, budynki muszą być projek­towane bez jakichkolwiek ozdób, a także pozba­wione kominów. Domy mieszkalne i biurowce należy wznosić na specjalnych fundamentach, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu ograniczą kołysanie budowli.■ W miastach narażonych na trzęsienie ziemi, takich jak San Francisco i Tokio, regularne ćwiczenia mieszkańców gwa­rantują, że każdy wie jak się zachować podczas katastrofy.
■ Dzieci są zachęcane do tego, aby mia­ły przy swoich łóżkach latarkę i parę mocnych butów, tak więc jeśli trzęsienie ziemi zaskoczy je w nocy, będą mogły odnaleźć drogę ratunku.
■ Z powodu zagrożenia przez odpadają­ce elementy architektoniczne, doradza się mieszkańcom pozostanie w domach, gdzie mogą ukryć się pod solidnymi me­blami lub w drzwiach, aby uniknąć spa­dających fragmentów ścian. Ściany z otworami drzwiowymi należą do naj­mocniejszych fragmentów mieszkań i zazwyczaj nie ulegają zniszczeniu .
■ Natychmiast muszą być wyłączone wszelkie źródła ognia, aby w razie uszkodzenia przewodów gazowych uniknąć groźby wybuchu.

Podobne prace

Do góry