Ocena brak

Jak zbudowane jest podniebienie?

Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013

Ścianę górną jamy ustnej, oddzielającą ją od jamy nosowej, stanowi wyścielone błoną śluzową podniebienie. Składa się ono z odcinka przedniego, mającego podstawę kostną - podniebienia twardego (część kości szczękowej), oraz z odcinka tylnego, będącego fałdem mięśniowym - podniebienia rn i ę k k i e g o.

Tylny wolny brzeg podniebienia miękkiego tworzy języczek. Bocznie po obu stronach języczka znajdują się po dwa rozbieżnie biegnące łukowate fałdy, z których przedni dochodzi do języka jako łuk podniebienno-języ ko wy, a tylny dochodzi do bocznej ściany gardła jako łuk p o d n i e b i e n n o - ga r d ł o w y. Z każdej strony gardła, pomiędzy obu łukami podniebiennymi, leży migdałek podniebienny.

Ustawienie podniebienia miękkiego jest zmienne, Podczas spokojnego oddychania zwisa ono prawie pionowo ku dołowi i oddziela jamę ustna °d gardła. Podczas połykania unosi się i ustawia poziomo, stykając się z tylną ścianą gardła. Oddziela wtedy jego część górną (nosową) od części środkowej (ustnej). Wówczas jama ustna szerzej łączy się z gardłem (Bochenek, Reicher 1992).

Podniebienie miękkie posiada pięć par m i ę ś n i. Dwie dochodzą do niego od góry, od podstawy czaszki i oddziałują na trąbkę słuchową. Są to mięsień naprężacz i mięsień d ż w i g a c z podniebienia miękkiego. Zgodnie z nazwą dźwigają one i napinają podniebienie, a poza tym rozwierają światło trąbki słuchowej. Mięsień dżwigacz podniebienia miękkiego pełni zasadniczą rolę w zamknięciu (zwarciu) podniebienno-gardłowym, podczas którego podniebienie miękkie napina się i swoją częścią grzbietową przylega do tylnej ściany gardła.

Współdziałają przy tym mięsień zwieracz gardła górny, wytwarzający na tylnej ścianie gardła tzw. wal Passavanta, oraz mięśnie podniebienno-gardłowe. Dwa następne przebiegają ku dołowi w jednoimien-nych łukach podniebicnnych. Są to m i ę ś n i c: p o d n i eb i e n n o -j ę z y k o -w y i p o d n i e b i e n n o - g a r d I o w y. Zwężają one gardziel i cieśń gardzieli oraz obniżają podniebienie miękkie. Piątym mięśniem podniebienia miękkiego jest m i ę s i e ń j ę z y c z k a, który stanowi jego główną masę (Bochenek, Reicher 1992; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy 1993).

Czuciowo podniebienie unerwiają nerwy podniebienne, które są odgałęzieniami nerwu szczękowego (II gałąź nerwu trójdzielnego). Ruchowo mięśnie podniebienia są unerwione przez odgałęzienia splotu gardłowego, utworzone przez odgałęzienia nerwu IX, X i układu współczulnego (Bochenek, Reicher 1992; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy 1993).

Podobne prace

Do góry