Ocena brak

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Autor /FroreteeveKex Dodano /13.09.2007

Postanowiłam założyć własna firmę. Moim pomysłem jest sklep"MŁODZIK" z odzieżą militarna. W mojej miejscowości w najbliższych okolicach nie ma sklepu z ostatnio tak popularną wśród młodzieży odzieżą. Pojedyncze ubrania można znaleźć w innych sklepach ale nie ma konkretnego miejsca które by posiadało całą kolekcje. W wyposażeniu sklepu znajda się nie tylko spodnie, koszulki, koszule, bluzy i kurtki ale także paski, buty, zegarki. Wszystkie te części będą posiadały motyw militarny. Będzie to sklep damsko- męski ale znajdą się też części garderoby dla młodszych klientów. Kapitał początkowy jaki mogę przeznaczyć na rozpoczęcie działalności to 50 tyś zł. Pieniądze te przeznaczę na wynajęcie lokalu w centralnym miejscu mojego miasta, na wyposażenie tego lokalu w meble, kasę fiskalna, odzież, reklamę a także zatrudnienie pracownika.

Wynajęcie lokalu 10 tys zł + dodatkowo co miesiąc 350 zł
Meble ok. 1 tyś zł
Kasa fiskalna 700zł
Pracownik wynagrodzenie miesięczne 800 zł. + ZUS co miesiąc ok. 700zł
Odzież 15 tyś zł
Reklama 200 zł
RAZEM: OK. 30 TYŚ

Krokiem pierwszym w stronę zarejestrowania firmy i zalegalizowania jej jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej.
Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz- zgłoszenie. Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłaty.ęłęóęłęóęłęóęłęó

Krokiem drugim ku założeniu legalnej własnej firmy jest złożenie formularza o przyznanie regonu. Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd gminy wyręcza wówczas przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin - wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.
Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się „czasowo” bardziej opłacalne, gdyż urzędy często wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”. Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww. zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy. W przypadku gdy wniosek o REGON składamy bezpośrednio w urzędzie statystycznym - musimy to uczynić w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”
We wniosku podaje się następujące dane:
nazwa
adres siedziby
PESEL
nazwisko i imiona
adres zamieszkania
adres do korespondencji
forma organizacyjno -prawna
forma własności
nazwa organu ewidencyjnego
data wpisu do rejestru ewidencyjnego
nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny
rodzaje wykonywanej działalności (numery PKD)

Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON. Procedura bezpłatna

Kiedy uzyskamy wpis oraz otrzymamy regon musimy udać się do banku w celu założenia konta gdyż wszelkie transakcje pieniężne nie będą odbywać się bezpośrednio lecz za pośrednictwem konta bankowego.
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Do założenia rachunku bankowego zobowiązują również przepisy Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o systemie ubezpieczeni społecznych.
Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.
Przepisu tego nie stosuje się:
do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi
do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów .

Zgodnie z art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:
ubezpieczenia społeczne
ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.
Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy - osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
zaświadczenie o REGON firmy
zaświadczenie o NIP

Następnie należy udać się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT. Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które posiadają już NIP - składają zgłoszenie aktualizacyjne) W przypadku gdy złożyliśmy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem urzędu gminy - po załatwieniu formalności w banku i uzyskaniu numeru konta oraz po otrzymaniu z urzędu statystycznego zaświadczenia o numerze REGON należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne z podaniem w szczególności wykazu rachunków bankowych oraz z uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopią zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Zgłoszenia można też dokonać bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.
Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1. Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy.
W urzędzie skarbowym należy wybrać formę rozliczeń z fiskusem. Do wyboru są:
Karta podatkowa
Rycza³t od przychodów ewidencjonowanych
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów
Pe³na ksiêgowoœæ

Zdecydować musimy także czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą pamiętać, iż przed dniem wykonania pierwszej czynnoœci objętej opodatkowaniem podatkiem VAT muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. W momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego firma staje się zarejestrowanym podatnikiem VAT i od tego momentu przysługuje mu prawo do odliczeń i otrzymywania zwrotów. Urząd skarbowy potwierdza zgłoszenie na druku VAT-5. Zgłoszenie VAT kosztuje 152 zł.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczeń. W tym celu musimy udać się do ZUS-u.
W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do ubezpieczeń siebie oraz dokonać zgłoszenia płatnika (firmy). Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Do zgłoszenia ZFA należy dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu (jedynym tytułem do objęcia ubezpieczeniami) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:
emerytalnemu
rentowym
wypadkowemu
w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania.
Przedsiębiorcy podlegają także obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy
Dobrowolnie natomiast można opłacać składki na
ubezpieczenie chorobowe


Kiedy już będziemy mieli przyznany REGON i NIP możemy udać się do miejsca gdzie są wykonywane pieczątki. Tam musimy wypełnić odpowiedni wniosek ze swoimi danymi i firmy a także należy wpisać co chcielibyśmy aby było zawarte na pieczątce. Pieczątka będzie nam służyła do pieczętowania wszystkich dokumentów firmy.

Podobne prace

Do góry