Ocena brak

Jak zakwity glonów i przypływy planktonu wpływają na środowisko wodne?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Inną formą zanieczyszczenia wód morskich są zakwity glonów i przypływy planktonu. Występu­jący na duńskim i norweskim wybrzeżu Morza Północnego zakwit jest wynikiem nadmiernego rozwoju Chlor ochromulina polylepis. Zakwit ten był szczególnie niebezpieczny dla miejscowych łososi. W wodach strefy umiarkowanej zjawisko to znane jest od dawna, jednak w rejonach tropi­kalnych i subtropikalnych do niedawna nie wystę­powało. Tak zwane „czerwone przypływy" plank­tonu po raz pierwszy pojawiły się w Hongkongu w 1971 roku i od tego czasu zdarzają się bardzo często. Przyczyną tego zjawiska jest prawdopo­dobnie duża zawartość pochodzących z przemysłu metali, które stymulują rozwój planktonu.
Ostrygi, podobnie jak i inne małże, znane są z tego, że filtrują wodę. Obliczono, że małże za­mieszkujące zatokę Chesapeake potrzebowały nie­gdyś jedynie ośmiu dni na przefiltrowanie całej wypełniającej zatokę wody. Obecnie, w związku z zanieczyszczeniem i zakwitem alg, proces ten wydłużył się do 480 dni. Umierające glony rozkła­dają się i stają się doskonałą pożywką dla bakterii, które z kolei zużywają jeszcze więcej życiodajne­go tlenu.
Wszystkie morskie zwierzęta, które w poszuki­waniu pokarmu filtrują wodę, są szczególnie nara­żone na odkładanie się toksyn w ich organizmach. Przykładem mogą być koralowce, które są ogrom­nymi koloniami jednokomórkowych organizmów zwierzęcych. Żywe i obumarłe koralowce, dzięki swoim wapiennym szkieletom, tworzą rafy kora­lowe będące środowiskiem życia wielu innych organizmów. Dlatego też ich śmierć może spowo­dować katastrofalne zmiany w całym akwenie.

Podobne prace

Do góry