Ocena brak

Jak wykorzystano DNA w kryminalistyce?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Badanie kodu genetycznego zaczęto wykorzysty­wać w kryminalistyce. Sekwencje zasad w łańcu­chach DNA różnych osób różnią się dość znacznie - wyjątkiem od tej zasadybliźnięta jednojajowe. W rezultacie próbki DNA mogą posłużyć do identyfikacji. Wycinki materiału genetycznego pobrane na miejscu przestępstwa mogą pomóc w ustaleniu, czy sprawca tu przebywał, z prawie 100-procentową pewnością.
Podczas badań kryminalistycznych DNA jest izolowane z próbki materiału takiego jak białe ciał­ka krwi, sperma, włosy bądź kości. Następnie czą­steczki DNA są cięte na odcinki o różnej długości za pomocą enzymów. Fragmenty DNA są oddzie­lane i umieszczane na podłożu z przejrzystego żelu następnie umieszcza się je w polu elektrycznym. Próbki mają ładunek ujemny więc poruszają się w polu w kierunku anody (elektrody dodatniej). Mniejsze fragmenty poruszają się szybciej od więk­szych, więc po wyłączeniu pola elektrycznego frag­menty zostaną „posortowane".
Próbki są następnie absorbowane przez mem­branę nylonową i oznaczane za pomocą swoistych „metek" z materiału radioaktywnego, które dołą­czają się do łańcuchów. Gdy do membrany przy­łożymy film czuły na promieniowanie gamma i rentgenowskie, to na błonie w miejscach, gdzie znajdują się molekuły DNA, otrzymamy zaczer­nienie. Po wywołaniu filmu uzyskamy obraz roz­mieszczenia fragmentów DNA w membranie. Od podejrzanego pobiera się DNA, i naukowcy mogą porównać obydwa łańcuchy kwasu dezoksyrybo­nukleinowego. Gdy łańcuchy pasują do siebie, to znaczy, że dana osoba przebywała na miejscu prze­stępstwa. Metodę tę zastosowano podczas słyn­nego procesu wytoczonego prezydentowi Billowi Clintonowi przez Monikę Lewinsky. DNA z prób­ki spermy odnalezionej na sukience panny Lewin­sky pasowało do DNA pobranego z krwi prezy­denta Stanów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry