Ocena brak

Jak wydobywa się rudy metali?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Istnieją trzy podstawowe sposoby wydobycia. Jeżeli złoża znajdują się tuż pod powierzchnią Ziemi, stosuje się metodę odkrywkową. Jeśli mi­nerały osadzone są na dnie rzeki lub jeziora, wydo­bywa się je za pomocą czerpania. Najbardziej kosztowna jest głębinowa eksploatacja złóż usy­tuowanych wiele metrów pod powierzchnią Ziemi.

Współczesny przemysł korzysta z ok. 80 metali, z których część jest łatwo dostępna, niektóre nale­żą do rzadkości, natomiast kilka najcenniejszych występuje na naszej planecie w znikomych iloś­ciach. Na przykład miedź stanowi 0,007% skoru­py ziemskiej, cyna - 0,004%, ołów - 0,0016%, uran - 0,0004%, srebro - 0,000001%, natomiast złoto jedynie 0,0000005%.
Niektórzy eksperci alarmują, iż złoża pewnych metali eksploatowane są w zbyt szybkim tempie, co może doprowadzić do całkowitego ich wyczer­pania. Skutkiem zanikania określonych metali by­łby znaczny wzrost ich ceny rynkowej. Dlatego postuluje się ponowne przetwarzanie pozornie zużytvch już części metalowych.
Szacuje się, że około połowa żelaza i jedna trze­cia aluminium wykorzystywanego w przemyśle pochodzi z odrzuconych wcześniej odpadków, co pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Oszczędności takie mają dodatkowo duże znacze­nie dla ochrony środowiska. Górnictwo bowiem nie tylko jest źródłem poważnych zanieczyszczeń, lecz także zużywa olbrzymie ilości energii. Do produkcji 1 tony aluminium z odpadków zużywa się jedynie 5% energii potrzebnej do wydobycia identycznej ilości tego metalu ze złóż naturalnych.

■ Pierwiastkiem najczęściej występującym w skorupie ziemskiej jest aluminium. Mimo tego wydobywa się tylko 19 min ton tego pierwiastka rocznie; większość w USA, na te­renie byłego Związku Radzieckiego, w Kana­dzie i w Niemczech.
■ Cynę wydobywa się na dużą skalę tylko w płd.-wsch. Azji oraz w Brazylii. Niewielkie ilości cyny podwyższają jej cenę na rynku.
■ Ołów i cynk zwykle występują razem. Roczna produkcja ołowiu wynosi ok. 3,4 min ton. Eksploatuje się go przede wszystkim na terenie byłego Związku Radzieckiego, w Aus­tralii, Kanadzie oraz w USA. Z krajów tych pochodzi również prawie potowa wydobywa­nego na świecie cynku.
■ Najbogatszym w złoto krajem świata jest RPA. Pochodzi stamtąd około 40% całej pro­dukcji światowej, która wynosi zaledwie 1500 ton rocznie.
■ Pierwiastkiem najczęściej występującym w skorupie ziemskiej jest aluminium. Mimo tego wydobywa się tylko 19 min ton tego pierwiastka rocznie; większość w USA, na te­renie byłego Związku Radzieckiego, w Kana­dzie i w Niemczech.
■ Cynę wydobywa się na dużą skalę tylko w płd.-wsch. Azji oraz w Brazylii. Niewielkie ilości cyny podwyższają jej cenę na rynku.
■ Ołów i cynk zwykle występują razem. Roczna produkcja ołowiu wynosi ok. 3,4 min ton. Eksploatuje się go przede wszystkim na terenie byłego Związku Radzieckiego, w Aus­tralii, Kanadzie oraz w USA. Z krajów tych pochodzi również prawie potowa wydobywa­nego na świecie cynku.
■ Najbogatszym w złoto krajem świata jest RPA. Pochodzi stamtąd około 40% całej pro­dukcji światowej, która wynosi zaledwie 1500 ton rocznie.
■ Na kuli ziemskiej wydobywa się rocznie 13000 ton srebra. Podobnie jak złoto, jest to metal o wysokiej wartości, jednak dzięki te­mu, że jest łatwiej dostępny, cena jego jest niższa. Główni dostarczyciele srebra to Mek­syk, Peru, kraje byłego Związku Radzieckie­go, a także Kanada i USA.
■ Złoża rudy żelaza rozsiane są po całym świecie. Żelazo to drugi, najliczniej występu­jący pierwiastek w skorupie ziemskiej. W Chinach, Australii, krajach byłego Związku Radzieckiego, w Brazylii oraz w USA wydo­bywa się aż 540 min ton żelaza rocznie.
■ Na świecie eksploatuje się około 8,6 min ton miedzi rocznie, z czego większość po­chodzi z USA, z krajów byłego Związku Radzieckiego oraz z Kanady. Jedna trzecia wydobywana jest w Chile, w Zambii, Zairze i w Peru. Górnictwo miedzi jest podstawą gospodarki tych biednych krajów.

Podobne prace

Do góry