Ocena brak

Jak wspierać samorządność w szkole ? - konspekt

Autor /soalleysweree Dodano /04.08.2005

Cel :
1. rola nauczyciela w tworzeniu i działaniu samorządu
2. uświadomienie roli samorządu w wychowywaniu dzieci i młodzieży szkolnej w przystosowaniu jej do życia w społeczeństwie
Czas 45min
Metody nauczania
1. ćwiczenia
2. wykład
3. rozmowa – debata
Środki
1. tablica
2. kreda
3. papier, 3 arkusze
4. flamastry 3
Przebieg
I. wprowadzenie, luźny dialog
II. wykład omawiający najważniejsze pojęcia, które student powinien znać
III. ćwiczenie
IV. podsumowanie


Ad. I

Wprowadzeniem do zajęć jest seria pytań, która ma na celu ułatwienia prowadzenia zajęć oraz wstępnego rozeznania w rozumieniu tematu:
1. Czy Waszym zdaniem w szkole jest potrzebny samorząd?
a. Jeśli tak to dlaczego?
b. Jeśli nie to dlaczego?
(tablicę dzielimy na pół i prosimy grupę o aktywny udział w zajęciach)
2. Jaką rolę spełniał samorząd (klasowy, szkolny) w Waszej szkole, a może nie spełniał żadnej roli?
a. co mi dał mój samorząd ?
b. czego oczekuję od samorządu?
(tablicę dzielimy na pół i prosimy grupę o aktywny udział w
zajęciach)
3. Co zrobiłbyś sam dla poprawy samorządności w szkole z perspektywy ucznia i nauczyciela?
4. Czy twoim zdaniem pojęcie samorządność różni się od pojęcia samorządu, jeśli tak to czym?
(w tym punkcie przechodzimy do dalszego etapu naszych zajęć)
8-9 min


Ad. II
1. Wyjaśnienie pojęć
a. Samorządność – to zasada, wg której kształtują się oddolne normy współżycia jednostki w grupie. Umożliwia organizowanie się czy solidarne występowanie w obronie interesów grupy itp.
b. Samorząd – forma organizacji społeczności, która funkcjonuje na demokratycznych zasadach współżycia między jednostkami i grupami.
2. Korzyści płynące z istnienia, działania samorządu
a. bezpośrednio – wychowawcze, które powinny zaistnieć na początku edukacji szkolnej
· uczymy się form i technik współżycia społecznego (grupowego) i organizowania się ludzi w stowarzyszenia równych wobec prawa
· odpowiedzialność, tolerancja, zdolność do współodczuwania – spotkania klasowe
· zmiana z przedmiotowości na podmiotowość (los w twoich rękach)
· poczucie bezpieczeństwa dzięki praworządności broniącej nie tylko instytucji szkolnej, ale ucznia jako człowieka – prawa
· ucznia są żywe
b. pośrednio – wychowawcze (długofalowe)
· rozwinięta funkcja odpowiedzialności, tolerancji i zdolności współistnienia – co jest wynikiem tworzenia kodeksu moralnego i zasad współistnienia z innymi.
· równość szans we współżyciu (każdy ma szanse wypowiedzi w porównaniu z innymi członkami grupy)
· organizacja kół zainteresowań na terenie szkoły – integracja grupy nie tylko w ramach klasy, ale i szkoły, a może poza jej mury
Prawdziwa samorządność powstaje nie na terenie szkoły lecz klasy ( mniejsza grupa)
3. Wyróżniamy trzy typy samorządu uczniowskiego:
a. „pozostawienie samych sobie” (postawa na dzień dzisiejszy)
b. inspirowanie, animowanie, doradzanie - by sam w sobie wyodrębnił role, funkcje w grupie
c. narzucenie samorządowi woli – nie jest pomysłodawcą tylko wykonawcą danych postulatów
Na forum grupy pytam się, która z tych opcji jest im dobrze znana?
I tym samym powoli przechodzimy do ćwiczenia
12 minAd. III
Temat ćwiczenia to: Jaka szkoła? –wizja a rzeczywistość
· Podzielenie grupy na 3 podgrupy (studenci odliczają od 1 do 3 )
· Każda z grup dostaje trzy arkusze papieru i trzy pisaki. Na każdej z nich jest napisane co mają zrobić

· Każda z grup (osobno), wypisują po 5 przymiotników na temat SZKOŁY WCZORAJ , DZIŚ I JUTRO.
· Nie mówię im, że mają wybrać lidera. Wyłaniam z grupy studentów obserwatora, którego celem jest pokazanie pracy w grupie. Jego zadaniem jest również odpowiedzenie na poniższe pytania:
a. Jak pracują?
b. Czy współpracują?
c. Czy wszyscy w grupie mają równe prawo wypowiedzi?

5-7 min

Po rozdanych zadaniach rysuję kredą na tablicy trzy kolumny :
SZKOŁA WCZORAJ, SZKOŁA DZIŚ, SZKOŁA JUTRO
· Lider grupy (3) nagłos odczytuje to co razem napisali, a ja wypisuję wszystko na tablicy ( powtarzające się przymiotniki numeruję) i w ten sposób wyłania się obraz szkoły


7-9 min
Po zakończeniu proszę obserwatora, aby odczytał wnioski jakie nasunęły mu się podczas ćwiczenia i odpowiedział na zadane mu pytania.

5 min
Ad. IV
Podsumowanie
Wzpisujemy na tablicy pytania, na które same odpowiemy:
· Jak wygląda samorząd w rzeczywistości?
· Czy teoria idzie w parze z praktyką?
· Co my na to jako przyszli nauczyciele?
( zakładamy, że grupa zada nam jeszcze parę pytań)
5-8 min


Na zakończenie zadajemy grupie decydujące pytanie:
· Jak wy odnosicie się do samorządności jako przyszli nauczyciele?


3 min

SZKOŁA WCZORAJ osobna kartka
PROSZĘ O WYPISANIE 5 PRZYMIOTNIKÓW JAKIE SIĘ WAM KOJARZĄ Z POWYŻSZYM HASŁEM
SZKOŁA DZIŚ osobna kartka
PROSZĘ O WYPISANIE 5 PRZYMIOTNIKÓW JAKIE SIĘ WAM KOJARZĄ Z POWYŻSZYM HASŁEM
SZKOŁA JUTRO osobna kartka

PROSZĘ O WYPISANIE 5 PRZYMIOTNIKÓW JAKIE SIĘ WAM KOJARZĄ Z POWYŻSZYM HASŁEM

Podobne prace

Do góry