Ocena brak

Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Art. 28 zawiera postanowienia dwóch odrębnych norm prawnych charakteryzujących stronę  postępowania. Są od siebie niezależne, lecz zastosowanie każdej z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest rozpoznanie i załatwienie sprawy indywidualnej w drodze decyzji. Pierwsza norma mówi, że stroną będzie podmiot, którego „interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie". Druga zaś, że  stroną będzie podmiot, który „żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

W pierwszym przypadku istnieje podstawa prawna do wezwania do udziału w postępowaniu podmiotu będącego w nim stroną, a w przypadku drugim, w dacie żądania wniesionego do organu adm. pub. następuje wszczęcie postępowania. Stosowanie tych dwóch norm prawnych zawartych w art. 28 następuje w sytuacjach, w których wystąpić powinny odmienne przesłanki:

a) w przypadku pierwszej normy odnoszącej się do ustalenia kręgu stron postępowania wszczynanego z urzędu:

*prawo materialne ustanawia określony organ administracji publicznej jako właściwy w sprawie;

* sprawa w której organ ten jest właściwy, może być załatwiona tylko przez wydanie decyzji;

* istnieją podmioty, mające w ocenie organu administracji publicznej interes prawny lub obowiązek, którego będzie dotyczyć postępowanie w sprawie indywidualnej.

b) w przypadku zaś drugiej normy przesłanki te będą następujące:

*istnieje podmiot uznający się za legitymowany do występowania w postępowaniu przed organem adm. pub.;

* jest to podmiot mający, zgodnie z własną oceną stanu faktycznego oraz stanu prawnego sprawy interes prawny lub obowiązek o którym można rozstrzygnąć decyzją;

* podmiot ten dokonuje czynności procesowej przez wniesienie żądania wszczęcia postępowania w jego indywidualnej sprawie.

Podobne prace

Do góry