Ocena brak

Jak utrzymać naturalną równowagę atmosfery?

Autor /Duszan Dodano /31.01.2012

Zakłócenia naturalnej równowa­gi atmosfery mogą prowadzić do zagłady nasze­go świata.
Naukowcy w swoich prognozach przewidują wzrost poziomu oceanów w następstwie global­nego ocieplenia, co spowoduje zatopienie niżej położonych części kontynentów. Miasta takie jak Londyn i Nowy Jork mogą być często nawie­dzane przez katastrofalne powodzie. Zanieczysz­czenie ujęć wody może wywołać wiele chorób, a nawet epidemie. Zmieni się również rozmiesz­czenie stref opadów, w wyniku tego rozległe ob­szary mogą doświadczyć suszy, a w jej następ­stwie - głodu. Cena, jaką przyjdzie ludzkości za­płacić za bezmyślne niszczenie środowiska natu­ralnego, może być ogromna.

Świadomość powagi problemów ochrony środo­wiska stale wzrasta. Te sprawy zajmują coraz więcej miejsca na łamach prasy i innych środków masowego przekazu. Ruch „zielonych" rozwija się w wielu państwach. Problemy związane z za­grożeniami wynikającymi z niszczącej działalno­ści człowieka znajdują się w centrum uwagi rzą­dów wielu krajów. Problemy, takie jak oszczę­dzanie energii, są podejmowane w skali świato­wej. Gdybyśmy zużywali mniej energii elek­trycznej i przejeżdżali mniej kilometrów naszymi samochodami, ograniczylibyśmy zdecydowanie ilość zużywanych paliw kopalnych - węgla, ropy naftowej i gazu.
Jednocześnie wiele krajów pracuje nad roz­wojem alternatywnych źródeł energii - energii słonecznej i wiatrowej. Czeka nas jednak długa droga, zanim' paliwa kopalne zostaną zastąpione na szerszą skalę.
Drzewa, podobnie jak inne rośliny, przetwa­rzają dwutlenek węgla na tlen i odgrywają zasad­niczą rolę w utrzymaniu właściwej proporcji ga­zów szklarniowych w atmosferze. W wilgotnych lasach tropikalnych Ameryki Południowej wycię­to olbrzymie ilości drzew z przeznaczeniem na budulec lub w celu pozyskania pastwisk. Zagłada tych lasów oznacza - mniej tlenu dostarczanego atmosferze, a więcej dwutlenku węgla zatrzymu­jącego ciepło.

Trwa światowa kampania mająca na celu uświa­domienie odpowiednim rządom konieczności za­przestania niszczenia wilgotnych lasów tropikal­nych. Lokalne społeczności mogą w tej działal­ności pomóc zdecydowanie odmawiając kupowa­nia drewna, co automatycznie ograniczy wyrąb. Niektóre kraje próbują przywrócić równowagę przyrodniczą przez ponowne zalesienie zdewa­stowanych obszarów. Jest to jednak sprawa dość odległej przyszłości, gdyż odtworzenie drzewo­stanu trwa wiele lat.
Stało się oczywiste, że nie możemy dłużej w dotychczasowy sposób traktować powietrza, którym oddychamy. Stosowanie CFCs w przemy­śle jest, wskutek nacisku opinii publicznej, stale ograniczane. Jednocześnie prowadzi się inten­sywne badania nad znalezieniem jakichś substan­cji zastępczych.
Ale zagrożenie atmosfery i całego środowiska nieubłaganie trwa. Niezbędna jest więc ścisła kontrola i przestrzeganie przez każdego z nas przyjętych zasad ochrony zagrożonego środowiska naturalnego, aby zapewnić naszej atmosferze „przyszłość bez problemów".

Podobne prace

Do góry