Ocena brak

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Podczas ratowania osoby porażonej prądem elek­trycznym o napięciu 220V należy przede wszyst­kim zabezpieczyć urządzenie, które jest źródłem prądu. Ratownik nie powinien jednak pod żadnym pozorem dotykać ciała ofiary, jeśli styka się ono nadal z podłączonym do prądu urządzeniem. Przed rozpoczęciem akcji ratunkowej należy wyłączyć bezpieczniki. Jeśli to nie jest możliwe, ratownik powinien, w trosce o własne bezpieczeństwo, sta­nąć na materiale nie przewodzącym prądu elek­trycznego, na przykład na gumowym materacu, grubej warstwie gazet czy książce telefonicznej. Następnie drewnianym przedmiotem, może to być na przykład miotła, stołek lub krzesło, odsuwamy od ofiary źródło prądu. Poszkodowanego przesu­wamy, ciągnąc za ubranie albo zahaczając pętlę ze sznura o stopę lub dłoń.
Po odsunięciu ofiary od źródła prądu należy sprawdzić oddech i tętno i jeśli jest to konieczne, udrożnić drogi oddechowe. Jeżeli ofiara jest nie­przytomna, układamy ją w pozycji bezpiecznej i natychmiast wzywamy karetkę pogotowia. W przypadku ustania pracy serca ratujący (tylko odpowiednio przeszkolony) musi rozpocząć wyko­nywanie masażu serca. Osoba nie posiadająca wła­ściwego przeszkolenia w tym zakresie powinna czekać na pomoc specjalistyczną.
Jeśli ofiara jest przytomna, a na jej ciele widocz­ne są ślady wielu oparzeń, należy przemyć opa­rzone miejsca zimną wodą i opatrzyć.
Jeśli jesteśmy świadkami porażenia człowieka prądem elektrycznym o bardzo wysokim napięciu, powinniśmy trzymać się w pewnej odległości od poszkodowanego i natychmiast wezwać karetkę pogotowia. Nie wolno zbliżać się do ofiary bez upewnienia się, że dopływ prądu został odcięty. Do tego czasu zarówno ratownik, jak i przypad­kowi przechodnie powinni zachować dystans co najmniej 18 metrów od miejsca zdarzenia. Do ofia­ry zbliżamy się dopiero wtedy, gdy będzie to na pewno bezpieczne i postępujemy tak samo, jak w przypadku porażenia prądem o niższym napięciu.

Zawsze dbamy o to, by wszystkie źródła elektrycz­ności i urządzenia elektryczne w domu, ogrodzie i miejscu pracy były bezpieczne i w dobrym sta­nie. Jeśli w domu są małe dzieci, zabezpieczamy nie używane gniazdka elektryczne specjalnymi nakładkami. Nie pozwalamy, aby dzieci bawiły się sprzętem elektrycznym.

W nagłym wypadku:

■ Jeśli jest to konieczne i bezpieczne, odsu­wamy ofiarę od źródła porażenia. Jeżeli wstrząs elektryczny został spowodowany przez prąd o bardzo wysokim napięciu, nie zbliżamy się do miejsca zdarzenia i natych­miast wzywamy karetkę pogotowia.
■ Gdy nie zagraża to naszemu bezpieczeń­stwu, oceniamy stan chorego. Jeżeli jest nie­przytomny, sprawdzamy drogi oddechowe i w razie potrzeby udrażniamy je. Sprawdzamy oddech i tętno. Jeśli ofiara nie oddycha, wyko­nujemy sztuczne oddychanie. W razie potrzeby wykonujemy także masaż serca.
■ Układamy chorego w pozycji bezpiecznej, aby zapobiec zakrztuszeniu i zapewnić możli­wość podania płynów i natychmiast wzywamy karetkę pogotowia.
■ Miejsca oparzone przemywamy dużą ilością zimnej wody. Jeśli jest to możliwe, przykrywa­my jałowym opatrunkiem.

Podobne prace

Do góry