Ocena brak

Jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Na kończynach dolnych, których długość równa się mniej więcej długości tułowia, spoczywa ciężar całego ciała. Dzięki nim człowiek jest w stanie przemieszczać się z miejsca na miejsce.
N ogi składają się z ponad 60 kości niezbęd­nych do podtrzymania stosunkowo dużego ciężaru ludzkiego ciała. Do każdej z kości przyczepione są mięśnie, które umożliwiają poru­szanie kończynami. Najdłuższą i najcięższą kością w całym organizmie jest kość udowa. Najintensyw­niejszą pracę kości wykonują podczas stania, cho­dzenia, skakania i biegania.
Dolna część kości udowej rozszerza się w nad-kłykieć przyśrodkowy i kłykieć przyśrodkowy -kości te stykają się z kością piszczelową, tworząc staw kolanowy. Staw kolanowy jest podatny na urazy, został więc zabezpieczony rzepką kolanową, czyli płaską kością zbliżoną kształtem do trójkąta.
Druga pod względem długości jest kość piszcze­lowa, równoległa do cieńszej od niej kości strzał­kowej. Na nich opiera się całe podudzie, w którym można wyróżnić dwa najbardziej podatne na urazy miejsca. Z przodu piszczeli znajduje się bardzo cienka warstwa tkanki mięśniowej, dlatego kość ta jest szczególnie narażona na skaleczenia i otar­cia. W dolnej części kości piszczelowej znajduje się kostka stawu skokowego, która często ulega złamaniom na skutek szybkich i gwałtownych obrotów nogi w stawie.
Trzy najważniejsze stawy kończyn dolnych -miedniczny, kolanowy i skokowy - muszą nie tylko podtrzymywać całe ciało, ale także intensywnie pracować. Zakres wykonywanych ruchów w tych stawach jest znacznie ograniczony. Silne więzadła, wzmacniające stawy, stanowią, wraz z kształtem kości i rozmieszczeniem odpowiednich mięśni, solidne zabezpieczenie stawu, decydujące o zakre­sie jego ruchów.

Do kości kończyn dolnych są przyczepione silne mięśnie należące do największych w całym orga­nizmie. Są to tzw. mięśnie szkieletowe, które umożliwiają ruchy kończyn, stanowiąc podstawo­wy element narządu ruchu. Ze względu na rodzaj działania mięśnie szkieletowe można podzielić na synergistyczne, czyli współpracujące ze sobą, albo antagonistyczne, czyli działające przeciwstawnie. Te ostatnie pracują przy zginaniu i prostowaniu lub przywodzeniu i odwodzeniu kurcząc się i skracając lub rozkurczając i wydłużając.
Mięśnie uda są połączone z obręczą miedniczną, z którą współpracują w celu zachowania sta­bilności i równowagi całego ciała. Mięśnie łydki są wyjątkowo silne, gdyż spełniają funkcję stabi­lizującą w pozycji stojącej, a podczas chodzenia kontrolują pracę stóp. Z tyłu nogi znajduje się wy­raźnie widoczny mięsień zginacza, tzw. mięsień brzuchaty łydki. Mięsień brzuchaty łydki jest połą­czony z kością pięty ścięgnem Achillesa.
W przypadku urazu kończyny dolnej należy prze­strzegać określonej kolejności postępowania. Chory powinien położyć się w wygodnej pozycji. Na miej­sce urazu trzeba natychmiast położyć woreczek z lodem albo zimny kompres i pozostawić go na 30 minut. Zabieg ten sprawi, że krwotok, obrzęk i ból będą znacznie niniejsze. Jeśli nie mamy wo­reczka z lodem, możemy wykorzystać woreczek z mrożonką albo chusteczkę zanurzoną uprzednio w lodowatej wodzie. Jeśli uraz dotyczy kostki sta­wu skokowego, wkładamy stopę do zimnej wody. Następnie zakładamy opatrunek, owijając miejsce urazu grubą warstwą waty. Watę przymocowuje­my bandażem. Na koniec należy kończynę unieść prawie do pozycji poziomej, aby ją odciążyć. Jeśli pojawi się silny obrzęk, niezbędne stanie się wy­konanie prześwietlenia rentgenowskiego, w celu sprawdzenia, czy nie doszło do złamania kości.
■ Do objawów skręcenia lub przetrenowa­nia kończyny należą obrzęk i ostry ból, nasi­lający się przy każdej próbie wykonywania ruchów.
■ Chory powinien natychmiast otrzymać pomoc. Należy zapewnić mu wygodną po­zycję, na uszkodzoną kończynę nałożyć zimny kompres, założyć opatrunek i unieść nieco nogę do góry.
■ Jeśli zachodzą podejrzenia, że doszło do złamania kości, należy natychmiast wezwać karetkę. Zwłoka działa na niekorzyść osoby poszkodowanej w wypadku.
■ Jeśli na stopie pojawi się pęcherz (któ­rego przyczyną bywa długi marsz albo nowe buty), należy go opatrzyć tak, aby nie doszło do infekcji.

Podobne prace

Do góry