Ocena brak

Jak tworzy się gaz ziemny?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Gaz ziemny tworzy się na większych głębo­kościach niż ropa naftowa, przykładem może być proces powstawania złóż gazu ziemnego w połu­dniowej części Morza Północnego, który według geologów rozpoczął się w karbonie (300-286 min lat temu), kiedy to z materii organicznej w środo­wisku bagiennym zaczęły tworzyć się złoża węgla. Warstwy węgla były zalewane wodą i przykrywa­ne kolejnymi warstwami osadu. Na koniec, na głę­bokości około 4 km, ciepło wnętrza ziemi dopro­wadzało do wytrącenia się z węgla gazu. Gaz, podobnie jak ropa, wędrował w górę warstw prze­puszczalnych, aż do momentu, gdy napotkał uło­żoną w kształcie klosza warstwę nieprzepuszczal­ną, gromadząc się w tej pułapce.

Podobne prace

Do góry