Ocena brak

Jak stosować sztuczne oświetlenie przy fotografowaniu?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Niektórzy fotografowie używają do prac studyj­nych specjalnych, bardzo jasnych lamp fotogra­ficznych zasilanych z sieci i dających światło cią­głe. Zwykli fotografowie amatorzy używają jednak głównie lamp błyskowych.
Najprostsze spaleniowe lampy błyskowe (obec­nie prawie zapomniane) oświetlały światłem wytworzonym podczas przepalania specjalnej, jed­norazowej żaróweczki. Istniały konstrukcje, które mieściły kilka takich żaróweczek, tak że można było wykonać szybko kilka zdjęć bez konieczno­ści ich wymiany. Elektroniczne lampy błyskowe są lampami wyładowczymi, a czas życia elemen­tu wytwarzającego światło wynosi wiele tysięcy błyśnieć. Używając lampy błyskowej, fotografu­jący ustala ekspozycję (otwór przysłony - czas na­świetlania dla lamp elektronicznych jest stały) w zależności od odległości między lampą a foto­grafowanym obiektem. Niektóre zaawansowane rozwiązania lamp i aparatów posiadają wbudowa­ny system oceny ekspozycji i pomiaru światła docierającego do obiektywu, który automatycznie przerywa błysk w momencie, gdy negatyw zosta­je prawidłowo naświetlony.

Podobne prace

Do góry