Ocena brak

Jak rozwijał się sposób komunikowania się ludzi?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Od samego początku nasza planeta i jej ukształtowanie miały fundamentalne znaczenie w sposobie komunikowania się ludzi. Nawet we współczesnych czasach satelitów i Internetu, Ziemia odgrywa zasadniczą rolę w przekazywaniu informacji.
Ludzie nauczyli się komunikować ze sobą za pomocą różnorodnych środków: od wyrazu twarzy, poprzez gesty, takie jak podanie ręki. po wydawane przez siebie dźwięki, na przy­kład śmiech. Istnieją również bardziej wyszukane sposoby porozumiewania się między ludźmi. Aby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, nauczy­liśmy się mówić i pisać. Gdy to nie wystarcza, pomagamy sobie obrazem lub muzyką.
W dzisiejszych czasach człowieka wspomaga także technika. Na co dzień korzystamy z książek, gazet, telefonów, przekazu telewizyjnego lub radiowego. Trudno też wyobrazić sobie dziś życie bez komputerów, taśmy magnetycznej oraz płyty kompaktowej. W przeszłości komunikacja nieod­zownie łączyła się z podróżowaniem, stąd niedo­godności terenu, takie jak wysokie góry. pustynie czy zbiorniki wodne potrafił) dotkliwie utrudniać komunikowanie się między ludźmi. Przekaz ustny nie sprawdził się. gdyż po pierwsze pamięć ludz­ka jest zawodna, po drugie był to przekaz niedo­skonały i często zniekształcony, a po trzecie, wo­bec wielości języków na świecie, mało zrozumiały dla szerszej grupy odbiorców. Gdy wynaleziono pismo, przesyłanie wiadomości utrwalonych na specjalnych tabliczkach lub później na papierze, stało się znacznie łatwiejsze, nawet na długie dys­tanse. Wyeliminowano ryzyko zniekształcenia in­formacji, a jej bezpieczeństwa strzegła woskowa pieczęć. Jednak ta nowa forma komunikacji mię­dzyludzkiej stała się pierwszym w historii zagro­żeniem dla środowiska naturalnego. Starożytni Egipcjanie nie zdawali sobie sprawy jakie niebez­pieczeństwo dla równowagi w przyrodzie niosło wycinanie w dolinie Nilu olbrzymich połaci papi­rusu, z którego włókien sporządzano odpowiednik dzisiejszego papieru.
Wraz z podbojem nowych terytoriów, cywilizacja rozwijała się. a ukształtowanie powierzchni miało w tym rozwoju decydujące znaczenie. Niewielu decydowało się na walkę z mroźną tundrą czy upalną, suchą pustynią. Postęp dokonał się na terenach łatwo dostępnych, gdzie komunikacja międzyludzka nie była utrudniona, czyli na żyz­nych, nisko położonych równinach, w /.dłuż rzek. nad brzegami oceanów. Do dziś aż trzy czwarte wszystkich mieszkańców naszej planety żyje na tych właśnie terenach.

W czasach wędrówek ludów oraz w zawierusze wojennej, ważnymi strategicznie punktami zawsze były górskie przełęcze, którymi wiodły jedyne trakty komunikacyjne pomiędzy obszarami za­mieszkałymi przez człowieka. Na przykład prze­łęcz Chajber. położona pomiędzy Afganistanem a Pakistanem, przez stulecia była bramą pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem z jednej strony, a Indiami z drugiej. Rozegrano tu wiele ważnych bitew, przemierzały ją niezliczone karawany pod­różników i kupców. Po latach poprowadzono przez nią drogę i kolej.
Przekaz pisemny przyjął się błyskawicznie, choć początkowo książki przeznaczone były dla nielicznych. 1 w tym przypadku Ziemia stalą się nieodzownym źródłem niezbędnych do pisania surowców. Barwniki oraz specjalne atramenty sporządzam) ze zmielonych minerałów oraz z eks­traktów roślinnych.
Gdy w 1447 r.. Niemiec Johannes Gutenberg wynalazł druk.czyli mechaniczny sposób powie­lania słowa pisanego, nastąpiła prawdziwa eks­plozja popularności przekazu pisanego. Wraz z nią zaczęły znikać z powierzchni Ziemi całe połacie lasów . Ludzie bez umiaru wycinali drzewa i prze­rabiali je na jakże potrzebny papier. Problem ten stał się szczególnie aktualny w tym stuleciu.
Jednak naprawdę szybkim i niezawodnym środ­kiem komunikacji okazała się. wynaleziona na po­czątku XIX wieku, kolej. Nowe linie kolejowe prawie nie znały przeszkód. Nowoczesna techno­logia, pozwalała bowiem na budowę tuneli w gó­rach, oraz mostów nad rzekami. Duże zbiorniki wodne, wciąż jednak były barierą nie do przekro­czenia. Po morzach i oceanach nadal pływały, wo­żąc ludzi i pocztę, staromodne żaglowce.

■ Obecnie na świecie istnieje 3000 języków. Najwięcej ludzi posługuje się mandaryńskim dialektem języka chińskiego (864 mln), na drugim miejscu znajduje się język angielski (443 mln), potem języki indyjskie (352 mln), hiszpański (341 mln), rosyjski (293 min) oraz arabski (197 mln).
■ The Pony Express była słynną firmą prze­wozową funkcjonującą na dzikim zachodzie Ameryki Północnej. Dostarczała ona listy z Missouri do oddalonej o 3200 km Kalifornii w dziesięć dni, o połowę szybciej niż firmy konkurencyjne. Zbankrutowała w 1861 r., po 18 miesiącach działalności, w momencie przeprowadzenia naziemnych Unii telegra­ficznych w całym kraju.

Podobne prace

Do góry