Ocena brak

Jak rozwijał się handel towarami?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

W latach 50. udział surowców w światowym han­dlu zaczął się gwałtownie zmniejszać. Wprawdzie wiele krajów rozwiniętych podpisało porozumienia ze swoimi byłymi koloniami, pozwalające na dal­szą eksploatację ich złóż naturalnych, jednak jed­nocześnie laboratoria tych krajów nieustannie po­szukują mogących je zastąpić tworzyw sztucznych. Na przykład, jeszcze niedawno wiele krajów rozwi­jających się pokrytych było ogromnymi plantacja­mi sizalu, hodowanego dla pozyskiwanego z nich włókna. Wynalezienie sztucznego włókna znacz­nie zmniejszyło popyt na sizal.
Obecnie coraz większy udział w światowym handlu zaczynają mieć zaawansowane technolo­gicznie produkty krajów wysoko uprzemysłowio­nych. Japonia eksportuje do Stanów Zjednoczonych telewizory i samochody, natomiast USA sprzeda­ją Japonii swoje samoloty i sprzęt komputerowy.
W wyniku takich zmian nastąpiło przesunięcie kierunku przepływu towarów. Zwiększyła się dy­namika eksportu krajów rozwiniętych, natomiast zdecydowanie spadł eksport krajów rozwijających się. Wyjątkiem są kraje, które mają wysoko kwali­fikowaną, a jednocześnie tanią siłę roboczą - Hong­kong, Korea Południowa, Tajwan i Singapur. Kraje te eksportują niezwykle tanie, jednak dobrej jako­ści towary, głównie sprzęt elektroniczny.

Podobne prace

Do góry