Ocena brak

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA?

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź na to pytanie, należy
je rozłożyć na trzy pytania szczegółowe, które brzmią: co
możemy uczynić, by przeciwdziałać bólom kręgosłupa? Co
pragniemy w tej sprawie zrobić? Jakiej pomocy mogą udzie-
lić nam inni?

Na pytanie, jak powinniśmy postępować i jakiej pomocy
możemy oczekiwać od innych, odpowiemy szczegółowo
w dalszych rozdziałach naszej książki. Pozostaje zatem do
wyjaśnienia kwestia woli, czyli problem należytej motywacji.
Skuteczna i trwała zmiana nawyków — w tym również
myślowych — wymaga wiele samozaparcia, cierpliwości
i samodyscypliny. Ponieważ nie jest to wcale proste, nie
powinniśmy nigdy zmuszać się do wykonywania rzeczy
przerastających nasze możliwości czasowe lub fizyczne.
Podobnie jak w wielu innych przedsięwzięciach, potrzebne
nam są bowiem pozytywne bodźce w postaci drobnych
chociażby sukcesów, satysfakcji z tego, ze podjęty trud
owocuje, że nasz wysiłek przynosi wymierne korzyści. Nie-
wielkie korekty wadliwej postawy lub sposobu poruszania
się, które mimo swojej prostoty dają odczuwalną poprawę,
mogą wzmocnić motywację do podejmowania dalszych
wysiłków Takimi małymi, zachęcającymi sukcesami mogą
się stać np. odczuwalne skutki poprawienia sposobu siedze-

ma przy pracy lub podparcia poduszką klinową kręgosłupa
podczas jazdy samochodem. Zachętą może tez być dob-
roczynny wpływ kilku tylko za to dobrze dobranych
i poprawnie wykonanych — ćwiczeń fizycznych. Wszystko to
może stanowić pierwszy krok w odciążeniu pleców, a tym
samym — w zmniejszeniu bólu i innych dolegliwości związa-
nych z kręgosłupem.

Bóle pleców to dolegliwość, w której zwalczaniu szczególnie
wiele zależeć może od nas samych. W tym celu powinniśmy
starać się odzyskać swój indywidualny, zagubiony dawno,
naturalny model postawy i zachowań ruchowych odpowia-
dających konstrukcji naszego ciała. Wola treningu musi się
jednak liczyć z możliwościami fizycznymi, o czym pamiętać
powinni zwłaszcza męzczyźni.

Reasumując — na „naturalne" leczenie bólów kręgosłupa
składa się zrozumienie własnej sytuacji i poznanie mechaniz-
mu powstawania nieprawidłowości w obrębie układu rucho-
wego oraz własna inicjatywa, wola zmiany istniejącego stanu
rzeczy. Warunkiem powodzenia „metody naturalnej" jest
zrozumienie zachodzących współzależności w celu świado-
mego oddziaływania w korzystnym dla zdrowia kierunku.
Wiedza ta daje klucz do poznania i opanowania szeregu
różnorodnych metod terapii, omawianych w niniejszej książ-
ce w powiązaniu z opisem dolegliwości, w których metody te
znajdują zastosowanie.

 

Podobne prace

Do góry