Ocena brak

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

W wyniku lego zaburzenia rozwoju dochodzi do opóźnienia rozwoju mowy i w konsekwencji do zaburzenia mowy określanego mianem dysarlrii (anartrii). Trudności takiego dziccka podobnie jak w przypadku rozszczepów, chociaż tamte mają nieco inne źródło polegają na zaburzeniu mechanizmów wykonawczych mowy, co prowadzi do opóźnienia rozwoju mowy.

W związku z tym obok terapii logopedycznej stosuje się intensywną rehabilitację ruchową. Celem terapii NORM i towarzyszącego mu zaburzenia mowy jest w przypadku tych dzicci wyrównanie opóźnienia rozwoju mowy i doprowadzenie do takiej sprawności narządów mowy, która umożliwiałaby im porozumiewanie się z otoczę nicm.

Terapia logopedyczna dzicci dysartrycznych obejmuje więc (Królak 9 985):

•    naukę karmienia,

•    usprawnianie narządów artykulacyjnych,

•    usprawnianie oddychania i fonacji,

•    ćwiczenia korygujące zaburzenia artykulacji.

•    ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Do góry