Ocena brak

Jak powstał węgiel?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Węgiel jest jednym, z najbardziej niezwykłych minerałów występujących na kuli ziemskiej. Po pierwsze jest skałą pochodzenia organicznego czyli powstałą ze szczątków organizmów żywych. Po drugie, w przeciwieństwie do innych skał pali się, wydzielając dużo ciepła.
Węgiel, który był podstawowym paliwem w czasie rewolucji przemysłowej, przy­czynił się do rozwoju wielu gałęzi prze­mysłu. W skład węgla kamiennego wchodzi węgiel pierwiastkowy, który nadaje mu czarne za­barwienie, oraz łatwopalne gazy, czyli wodór, azot oraz tlen.

Większość złóż węgla formowała się od 360 do 286 milionów lat temu i właśnie z tego powodu ten okres w dziejach Ziemi został nazwany karbonem.
Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały wilgotne lasy tropi­kalne. Drzewa z tamtego okresu w bardzo małym stopniu przypominały jednak te, które spotykamy współcześnie. Do największych należały gigan­tyczne paprocie, skrzypy i widłaki.
Szczątki obumarłych roślin opadały na dno bagnistych jeziorzysk lub lagun, gdzie z powodu małej ilości tlenu i odpowiednich bakterii, rozkładały się bardzo powoli. Zjawisko to można obser­wować również współcześnie. W pierwszej fazie rozkładu gnijące rośliny zmieniają się w torf. Pro­cesowi temu towarzyszy wydzielanie metanu, głównego składnika gazu ziemnego (90%), błot­nego i kopalnianego.
Torf nie jest w stanie samoistnie przekształcić się w węgiel. Jego pokłady muszą najpierw zostać poddane odpowiedniemu ciśnieniu. Pierwsze zgniatanie złóż torfu odbywa się pod ciężarem wciąż narastającej ilości obumarłych roślin. Z warstwy torfu o grubości od 10 do 15 metrów może powstać jednometrowa warstwa węgla.
Po zapełnieniu bagna przez substancję roślinną, na złożach torfu osadzały się warstwy piasku i mułu. Następnie teren obniżał się, a wody morskie lub jeziorne ponownie go zalewały, dzięki czemu do­chodziło do kolejnego etapu akumulacji roślinnej. Cykl ten powtarzał się wielokrotnie, dlatego mó­wimy, że węgiel kamienny powstał w procesie sedymentacji cyklicznej. Doprowadziła ona do powstania licznych, oddzielonych od siebie inny­mi skałami osadowymi, pokładów węgla. Ich gru­bość różni się znacznie i wynosi od kilku milime­trów do kilku metrów.

Podobne prace

Do góry