Ocena brak

Jak powstaje rdza?

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Korozja zachodzi zwykle dlatego, że odkryta po­wierzchnia metalu reaguje z różnymi składnikami atmosfery. W przypadku stali i żeliwa zawarte w nich żelazo reaguje z tlenem oraz wodą, tworząc rudobrązowy związek znany jako uwodniony tle­nek żelazowy (Fe203.H20). Rdza tworzy się rów­nież na metalach zanurzonych w wodzie, gdyż jest w niej rozpuszczone wystarczająco dużo wolnego tlenu, by podtrzymywać reakcję. Rdza poważnie narusza strukturę materiału, lecz zwykle wygląda to znacznie gorzej, niż jest w rzeczywistości, gdyż objętość tlenku żelazowego przewyższa objętość żelaza, z którego powstał.
Większość innych metali również koroduje. Po­tas i sód reagują z wodą w sposób tak gwałtowny, że trzeba je przechowywać w oleju, co zapobiega zniszczeniu metalu przez parę wodną z atmosfery. Korozję miedzi najlepiej widać na dachach nie­których starszych budynków. Charakterystyczny jasnozielony kolor dachu jest spowodowany pokry­ciem się blachy miedzianej siarczkiem miedzi -3Cu(OH)2-CuS04. Powstaje on powoli w wyniku reakcji miedzi z tlenem, parą wodną oraz dwu­tlenkiem siarki - gazem stanowiącym jedno z waż­niejszych zanieczyszczeń atmosfery.
Srebro prawie nie ulega korozji w czystym po­wietrzu, jednak obecność związków siarki w atmos­ferze powoduje tworzenie czarnego siarczku sre­bra (Ag2S). To on odpowiada za to, że wyroby srebrne z wiekiem matowieją, brązowieją i wyma­gają polerowania. Inaczej złoto oraz platyna, które nie reagują ze składnikami atmosfery i jej zanie­czyszczeniami, przez co zachowują swój połysk.
Szybka korozja wcale nie powoduje, ze dany metal nie może być na co dzień używany. Naj­lepszym tego przykładem jest aluminium (glin). Wystawione na działanie atmosfery utlenia się błyskawicznie, lecz powstająca cienka, lecz bar­dzo wytrzymała, warstwa tlenku glinu chroni metal przed dalszą korozją. Jeśli tę warstwę ochronną zniszczymy, to na jej miejscu prawie natychmiast powstaje nowa.

Podobne prace

Do góry