Ocena brak

Jak postępujemy w nagłym wypadku?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Jeśli chory jest nieprzytomny i nie ma widocz­nych urazów, próbujemy delikatnie go rozbudzić. Pytamy, jak się czuje, a jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, chwytamy za ramiona i lekko potrząsamy, uważając, by nie ruszać szyi. Zwra­camy uwagę na każdą reakcję, przykładając ucho do ust chorego. Obserwujemy także, czy klatka piersiowa unosi się i opada oraz sprawdzamy, czy można wyczuć oddech chorego po zbliżeniu twa­rzy do jego ust.
Sprawdzamy też, czy nie ma objawów wska­zujących na złamanie kości. Jeśli nie, układamy chorego w pozycji bezpiecznej. Ma ona zapewnić choremu możliwość swobodnego oddychania, zabezpieczając przed zablokowaniem dróg odde­chowych wymiocinami, śluzem albo krwią, czy też opadającym do tyłu językiem.

Pozycja bezpieczna.
Osoba niosąca pierwszą pomoc powinna uklęknąć u boku chorego i odwrócić jego głowę w swoim kierunku. Następnie należy wyprostować rękę znaj­dującą się bliżej i podłożyć ją pod ciało chorego. Drugą rękę trzeba ułożyć w poprzek klatki piersio­wej. Nogę znajdującą się dalej należy unieść i poło­żyć na drugiej, tak aby krzyżowały się w kostkach. Następnie ratownik powinien podtrzymywać głowę ofiary jedną ręką, a drugą chwycić jej odzież na wysokości biodra po drugiej stronie ciała i pocią­gnąć powoli, ale zdecydowanie, ku sobie. Chory powinien przewrócić się na bok i oprzeć na kola­nach ratownika.
Potem ratownik odchyla głowę poszkodowa­nego do tyłu i odciąga brodę, aby udrożnić drogi oddechowe. Na koniec rękę i nogę znajdujące się po stronie ratownika trzeba zgiąć pod kątem pro­stym, aby chory nie przewrócił się na twarz. Ręka i noga znajdujące się dalej powinny być ułożone równolegle do ciała chorego,*aby nie mógł on prze­wrócić się do tyłu. Nie odstępujemy chorego i nie­ustannie sprawdzamy, czy oddycha. Jeśli ktoś ma uszkodzony kręgosłup, nie należy w żadnym wy­padku kłaść go w pozycji bezpiecznej.

Utrata oddechu.
Jeśli zauważymy, że ofiara wypadku nie oddycha, musimy działać szybko, aby w mózgu nie pojawiły się nieodwracalne skutki braku tlenu. Należy trzy­mać się następującej kolejności postępowania,
1. Drogi oddechowe. Usta muszą być otwarte, nos i gardło udrożnione. Jeśli chory leży twarzą do góry, przyciskamy ręką jego czoło i odchylamy lekko głowę do tyłu. Potem delikatnie odciągamy brodę, by otworzyć usta chorego. Odwracamy głowę na jedną stronę i dwoma palcami omiatamy jamę ustną, aby usunąć wszystko, co mogłoby zablokować drogi oddechowe.
2. Sztuczne oddychanie. Należy rozszerzyć płuca pacjenta stosując oddychanie metodą „usta-usta".
3. Krążenie. Sprawdzamy, prawidłowość krążenia badając puls w odpowiednich miejscach. Regularną pracę serca najlepiej bada się na tętnicy szyjnej.

■ Jeśli chory jest nieprzytomny, pilnie wzy­wamy pomoc medyczną.
■ Nie podajemy choremu pokarmów ani napojów.
■ Zawsze sprawdzamy, czy nie doszło do złamania kości. Złamane kości trzeba unie­ruchomić przed położeniem chorego w po­zycji bezpiecznej.
■ Nie układamy chorego w pozycji bez­piecznej, jeśli istnieje podejrzenie złama­nia kręgosłupa. Pamiętamy, że kręgosłup zaczyna się od szyi.
■ Staramy się zatamować krwotok, ale nie stosujemy opaski uciskowej.
■ Zapewniamy choremu ciepło i w miarę wygodną pozycję i obserwujemy, czy nie pojawiają się objawy wstrząsu.
■ Nigdy nie odchodzimy od nieprzytom­nego człowieka. Jeśli zajdzie potrzeba, wzywamy o pomoc.

Podobne prace

Do góry