Ocena brak

Jak nauczyciel szkoły masowej może pomóc uczniowi z wadą słuchu?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

M. Góralówna (1993) przetłumaczyła wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniami z wadą słuchu, opracowane przez National Acouslic Laboratories z Sydney w Australii. Oto one:

1.    Należy akceptować uczniu z wadą słuchu, gdyż postawa nauczyciela jest ważna w osiąganiu przez dziecko sukcesów.

2.    Istotna jest obserwacja ucznia, by poznać jego mocne i słabe strony, pamiętając przy tym. że problemy ucznia nic zawsze muszą być związane z ubytkiem słuchu.

3.    Ucznia z wadą słuchu powinny obowiązywać te same reguły, co jego kolegów w klasie.

4.    Uczniom słyszącym należy wyjaśnić istotę upośledzenia słuchu i problemów z nim związanych, gdyż przyczyni się to do polepszenia kontaktów inlra-personalnych w klasie

5.    Należy starać się utrzymywać niski poziom hałasu w klasie i wyjaśnić uczniom słyszącym, dlaczego jest to ważne.

6.    Dziecko nicsłyszącc powinno siedzieć w takim miejscu w klasie, aby mogło dobrze widzieć i słyszeć nauczyciela, a także by łatwo mogło się obrócić, gdy zechce słuchać knlcgów (najlepsze miejsce to 2 lub 3 ławka od okna, przy czym ucho dziecka lepiej słyszące powinno być skierowane w stronę klasy).

7.    Ważne jest przyzwolenie na przemieszczanie się ucznia niesłyszącego, kiedy w klasie dzieją się jakieś istotne rzeczy,

8.    W momencie w-ydawania polecenia należy być zwróconym do ucznia twarzą; nic chodzić po klasie w trakcie mówienia; nie mówić będąc zwróconym twarzą do tablicy.

9.    Należy również, patrzeć na ucznia, kiedy on mówi. ponieważ może to pomóc w zrozumieniu i odczytaniu z ust jego wypowiedzi.

10.    Zaleca się mówić do ucznia normalnie (w sposób naturalny, w normalnym tempie i z intonacją); należy unikać pojedynczych słów. lecz stosować krótkie zdania lub frazy, bez przesadnej artykulacji i krzyku.

11.    Źródło światła powinno znajdować się z tyłu za uczniem. Twarz nauczyciela powinna być oświetlona.

12.    Przy omawianiu nowego tematu należy napisać na tablicy słowa kluczowe i jak najczęściej używać pomocy wizualnych, tablic.

13.    Uczeń powinien mieć czas na odpowiedź. Konieczne jesl powtórzenie polecenia lub postawienie pytania w innej formie, jeżeli uczeń nie zrozumiał pytania czy polecenia

14.    Nauczyciel powinien być świadomy, że uczeń z wadą słuchu ma problemy z robieniem notatek, literowaniem i dyktandami.

15 Należy zachęcać ucznia, by dawał znać, gdy czegoś nic usłyszał lub nie zrozumiał.

16. Aparat słuchowy nie czyni z ucznia osoby normalnie słyszącej; uczeń może słyszeć raz lepiej, raz gorzej.

17.    Należy wykorzystywać każdą sposobność do indywidualnej pracy z uczniem.

18.    Pożądany jest bliski koniaki nauczyciela ze specjalistą, który prowadzi z uczniem indywidualne zajęcia w poradni oraz szczególnie bliski kontakt z rodzicami dziecka niesłyszącego.

19. Upośledzenie słuchu nie jesl związane z inteligencją. Pod tym względem istnieje podobnie jak w każdej innej grupie zróżnicowanie; są więc nicslyszącc dzieci bardziej i mniej intcligenine.

20. Należy zwracać uwagę na jakość relacji ucznia z kolegami, by móc obiektywnie ocenić, czy są one związane z wadą słuchu czy też z innymi czynnikami.

Do góry