Ocena brak

Jak można wykorzystać VR (wirtualną rzeczywistość)?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

W mikroskopii system VR jest wykorzysty­wany do poszukiwania nowych leków. Naukow­cy z University of North Carolina są w stanie za­projektować modele molekuł w świecie wirtu­alnym, a następnie badać ich zachowanie i wza­jemne oddziaływanie. Przed zastosowaniem techniki VR ten proces był bardzo powolny i skomplikowany. VR jest narzędziem, które być może przyczyni się do szybszego opracowywania leków i wprowadzania ich do użycia.
System VR jest również ważny ze względu na możliwość pokazania nieznanej, niewidzialnej lub wrogiej człowiekowi przestrzeni. Można skonstruować system sterowania robotem, gdzie wszystkie ruchy człowieka w wirtualnym świecie są odzwierciedlane przez maszynę w przestrzeni rzeczywistej. Operator wie co powiedzieć robo­towi, jak nim sterować, widzi co się dzieje do­okoła poprzez „oczy" robota. Taki system można zastosować wszelkich niebezpiecznych sytu­acjach, takich jak pożary, wybuchy itp. Naukow­cy z University of Salford (Anglia) przeprowadzili wiele badań z wykorzystaniem robotów i wirtualnej rzeczywistości w trudnych środowiskach. Znane są zastosowania w niebezpiecznych pomieszczeniach z jałowym promieniowaniem jądrowym. Możliwe też będzie wykorzystanie ro­botów sterowanych przez VR do napraw lub li­kwidacji starych elektrowni jądrowych, a także do redukcji różnorodnych źródeł zanieczyszcze­nia środowiska. Mogą pracować w środowiskach wrogich człowiekowi, bardzo toksycznych i za­nieczyszczonych. W American College of Aero­nautics w Nowym Jorku (USA) wykorzystuje się technologię VR do rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniami. Studenci uczą się spawać metale w środowisku nie produkują­cym żadnych zanieczyszczeń, w świecie wirtual­nym. Szkoła zakupiła w tym celu specjalnie przystosowany system VR z odpowiednio wypo­sażonym „wirtualnym warsztatem".
Technologia VR jest również wykorzysty­wana w wojsku, piloci mogą dowolnie trenować w wirtualnych światach, a ich generałowie badać plany walk taktycznych. Korzystając z systemów VR zminimalizowano hałasy niskolatających myśliwców wojskowych, a także wiele terenów ocalono od zniszczeń nieuniknionych podczas ćwiczeń.
Ostatnio pojawiły się programy, które umoż­liwiają projektowanie świata wirtualnego za po­mocą komputera domowego. Taki program po­zwala na przestrzenne projektowanie wszystkich elementów modelu. Definicja ruchu jest zwykle zautomatyzowana i wystarczy zaprojektować fa­zę wejściową i wyjściową, a komputer obliczy całą animację. Są też biblioteki procedur, które wykorzystane w programie komputerowym ze­zwalają na wędrówkę po nierzeczywistym świe­cie. Domowe wykorzystanie programów tworzą­cych VR stało się możliwe dzięki szybkiemu roz­wojowi elektroniki. Na domowych biurkach stają komputery coraz mocniejsze, szybsze i z większą pamięcią, co stwarza coraz lepsze warunki do komputerowego przetwarzania obrazów.

Do góry