Ocena brak

Jak metale i chemikalia zatruwają środowisko wodne?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

W ostatnich latach zmniejszyła się ilość metali cięż­kich, DDT i PCB (dwufenylu polichlorowanego). Jednocześnie znacznie zwiększyło się zużycie arse­nu. DDT, silnie trujący środek chwastobójczy nale­żący do grupy węglowodorów chlorowanych, wciąż jeszcze używany jest w Afryce, mimo że w wielu krajach europejskich jego używanie zosta­ło zabronione jeszcze w latach 80.
Metale ciężkie, takie jak kadm, nikiel, arsen, miedź, ołów, cynk i chrom, pochodzące głównie z przemysłu i transportu drogowego, stanowią wiel­kie zagrożenie dla równowagi naturalnej w świe­cie zwierząt, co oczywiście odbija się na całym środowisku naturalnym. Szacuje się, że samo tylko Morze Północne przyjmuje około 50 tys. ton meta­li ciężkich rocznie. Jeszcze groźniejsze są pesty­cydy - aldryna, dieldryna i endryna, które odkła­dają się w tkankach zwierząt. Tak naprawdę jednak nie w pełni zdajemy sobie sprawę, jaki może mieć wpływ długotrwałe odkładanie się różnych sub­stancji w organizmach roślin i zwierząt, w tym rów­nież, rzecz jasna, samych ludzi.

Podobne prace

Do góry