Ocena brak

Jak dochodzi do zanieczyszczeń wody?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Trucizny dostają się do wody w różny sposób, niektóre bezpośrednio, inne pośrednio, najczęściej w wyniku świadomych działań człowieka, czasa­mi przypadkowo, wskutek przecieków lub innych nieszczelności w systemach odprowadzających tok­syczne ścieki.
Największym potencjalnym trucicielem wód śródlądowych jest rolnictwo. Nie przetworzony nawóz zwierzęcy rozrzucany jest na polach i pewna jego część zawsze zostaje spłukana przez deszcze do najbliższych zbiorników wodnych. Rolnicy użyźniają co roku swoje ziemie wieloma miliona­mi ton azotu, fosforu i potasu. Część tych substancji po pewnym czasie trafia do wody. Niektóre nawo­zy, zwłaszcza związki organiczne, rozkładają się latami, a przez ten czas wchodzą w ciąg łańcucha pokarmowego, wyrządzając po drodze wiele szkód w lokalnym ekosystemie.
Coraz większym zagrożeniem dla ryb słod­kowodnych stają się wypływające z akwenów hodowlanych ścieki zawierające środki farmaceu­tyczne masowo stosowane w hodowli w celu zapo­biegania chorobom.
Wycinka lasów i coraz gęstsza sieć rowów me­lioracyjnych sprawiają, że do wody przedostają się związki żelaza, glinu i kadmu. Z kolei starzenie się lasów powoduje stopniowe zakwaszanie gleby. W czasie ulewnych deszczy kwaśna woda wypłu­kana z lasów dostaje się do rzek.
Zwierzęce odchody są 100 razy bardziej szko­dliwe, od tych które przeszły przez oczyszczalnie ścieków. Dostając się do rzek i jezior, powodują katastrofalne zmiany w ekosystemie. Nawet jeże­li większa część ludzkich fekaliów zostaje oczysz­czona w oczyszczalniach ścieków, to jednak pewna ich ilość dostaje się bezpośrednio do wód śródlą­dowych, powodując rozprzestrzenianie się wielu chorób zakaźnych.
Woda zanieczyszczana jest również z powie­trza. Toksyczne związki przedostające się do wody z powietrza są szczególnie szkodliwe. Zaliczyć do nich należy popiół, sadzę, kurz i krople toksycz­nych cieczy oraz gazy, zwłaszcza dwutlenek siar­ki i podtlenek azotu. Wszystkie te polutanty pocho­dzą zarówno z przemysłu, jak i rolnictwa. Dla środowiska naturalnego niebezpieczne są zwłasz­cza gazy, które w połączeniu z wodą tworzą kwasy: siarkowy i azotowy.

Podobne prace

Do góry