Ocena brak

Jak bada się poziom zanieczyszczenia wody?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Śnięte ryby pływające po powierzchni są niezbi­tym dowodem zanieczyszczenia, jednak obecnie nauka dysponuje już znacznie bardziej wyrafino­wanymi sposobami badania poziomu zanieczysz­czenia wody. Służby sanitarne, mierząc poziom zanieczyszczenia, posługują się kategorią bioche­micznego zapotrzebowania tlenu (BZT), wska­zującą ile tlenu z wody pobrał konkretny polutant. Znając tę wartość, można określić, czy ilość tlenu pozostałego w wodzie wystarczy dla żyjących w niej żywych organizmów, wiadomo bowiem, że tlen jest niezbędny do życia wszystkim zwierzętom żyjącym w rzekach i jeziorach. Według euro­pejskich standardów rzekę uznaje się za czystą, jeżeli BZT nie przekracza 5 mg/l. Dla porównania BZT dla ludzkich fekaliów wynosi przeciętnie 350 mg/l. Niezwykle groźne dla środowiska jest mleko, którego nadmiar czasami wylewa się do rzek. Jest ono 400 razy bardziej szkodliwe niż ścieki z gospo­darstw domowych.

Podobne prace

Do góry