Ocena brak

Istota kapitału własnego

Autor /NUheffise Dodano /03.05.2007

Istota kapitału własnego


1. Wstęp.

Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata – obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna być dostosowana do charakteru przedsiębiorstwa, jego wielkości i przyjętej strategii rozwoju. W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo wariantu finansowania swojego rozwoju z kredytów lub pożyczek, to zapotrzebowanie na kapitał własny będzie wprawdzie mniejsze lecz pociągnie za sobą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów z tytułu obsługi kredytu lub pożyczek oraz podjęcia różnych działań dla utrzymania płynności finansowej.
Warto pamiętać, że to właśnie kapitały własne jednostki są przedmiotem szczególnego zainteresowania właścicieli jednostki - obecnych i potencjalnych, zmiany tego kapitału oznaczają bowiem jednocześnie zmiany udziału właścicieli w majątku jednostki.
Kapitały własne stanowią zasadniczy przedmiot regulacji KSH zawartych w działach charakteryzujących poszczególne rodzaje spółek. UoR poświęca im jeden obszerny artykuł 36, który określa on problem wykazywania w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym kapitału (funduszu) własnego wszystkich jednostek objętych ustawą.

2. Pojęcie kapitału własnego.

Kapitał ( fundusz) własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się na pasywa bilansu.
Pojęcie kapitału własnego jest definiowane przez Ustawę o Rachunkowości (art. 3 pkt 29) tylko w sposób pośredni jako pomniejszenie aktywów jednostki o zobowiązania (aktywa netto). Art.36 ust.1 wymaga ujęcia i wykazania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym kapitału własnego z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepi¬sami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.
Dla spółek handlowych w postaci spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i spółek osobowych (spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawą prawną jest ustawa z dnia 15 września 2000r. — Kodeks spółek handlowych (KSH).
W przypadku przedsiębiorstw państwowych przepisem prawa jest ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Natomiast dla spółdzielni przepis prawa stanowi ustawa z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze, Dz. U. 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późniejszymi zmianami.

3. Elementy składowe kapitału własnego.
Kapitał (fundusz) własny składa się z kilku różnych pozycji, zróżnicowanych ze względu na źródło gromadzenia oraz możliwości rozdysponowania danego elementu kapitału (funduszu) własnego.
Struktura kapitału (funduszu) własnego w bilansie wygląda następująco:
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II.

Podobne prace

Do góry