Ocena brak

Istota i rola sądów konsumenckich

Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /16.02.2005

Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (sklepy, zakłady usługowe). Należy pamiętać, że w świetle przepisów prawa konsumentem jest osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Sąd Polubowny rozstrzyga sprawy do wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej 10.000 zł, dotyczące między innymi złej jakości towarów lub usług. Zgodnie art. 4 Ustawy o Inspekcji Handlowej nie rozpatrzy wniosku dotyczącego usług medycznych, telekomunikacyjnych, edukacyjnych, pocztowych, ubezpieczeniowych oraz usług pośrednictwa finansowego i bankowego. Zaletą postępowania Przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim jest jego szybkość w porównaniu z sądem powszechnym, ponadto uproszczona i niesformalizowana procedura oraz minimalizacja kosztów.

Warunkiem rozpoznania sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim jest zgoda obu stron na rozstrzygnięcie sporu. Oznacza to, że obie strony zarówno przedsiębiorca jak i konsument podpisują umowę tzw. Zapis na Stały Polubowny Sąd Konsumencki, godząc się tym samym na poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego. Jeżeli jedna strona (np. właściciel firmy lub sklepu) nie podpisze zapisu, jest to jednoznaczne z odmową uczestnictwa w rozprawie i postępowanie jest umarzane.
Zdarza się, że nie wszyscy przedsiębiorcy wyrażają zgodę na rozstrzygniecie sporu, co niewątpliwie jest powodem ograniczonej skuteczności sądownictwa polubownego. Wówczas konsumentowi nie pozostaje nic innego jak skierowanie sprawy z powództwa cywilnego do sądu powszechnego.

Skierowanie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego nie wiąże się z żadnymi opłatami. Konsument wnosząc sprawę nie musi uiszczać opłaty wstępnej tzw. wpisu, a w razie kiedy dojdzie do rozprawy kosztów postępowania sądowego. Ewentualne koszty mogą powstać dopiero w toku postępowania, kiedy zachodzi na przykład konieczność powołania rzeczoznawcy. Przy czym podkreślić należy, że powołanie rzeczoznawcy zawsze uzgadniane jest ze stronami. Wówczas sąd wezwie stronę, która wnosiła o podjęcie czynności do złożenia zaliczki na pokrycie wydatków. Ostatecznie wszelkie koszty poniesie strona przegrana.
Po wpłynięciu wniosku przewodniczący sądu wysyła pismo do pozwanego, nakłaniając go do polubownego zakończenia sporu. Jeśli do takiej ugody przesądowej nie dojdzie, a zostanie podpisany zapis na polubowny sąd konsumencki, czyli zgoda obu stron na rozstrzygnięcie sporu dochodzi do rozprawy. Termin rozprawy wyznacza się tak, aby od daty złożenia oświadczenia nie upłynęło więcej niż jeden miesiąc. Podczas postępowania każda ze stron przedstawia swoje racje, stanowisko oraz dowody na ich poparcie. W razie potrzeby sąd przesłuchuje świadków, bada dokumenty i powołuje biegłych.

Podobne prace

Do góry