Ocena brak

Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja

Autor /Reiffibre Dodano /11.04.2007

Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja

Konsumenci zaspokajają swoje potrzeby najczęściej poprzez nabywanie wyrobów, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej. Kontakty konsumentów i producentów są czasem nie możliwe ponieważ:
klienci potrzebują niewielkiej ilości towarów, zakłady produkcyjne wytwarzają je w większych ilościach, a często masowo.
Komplementarność i substytucyjność potrzeb, a także chęć dokonywania wyborów różnych odmian towarów powoduje, że konsumenci często chcą nabywać towary wytwarzane przez różnych producentów.
Konsumpcja większości towarów odbywa się na terenie całego kraju, ich produkcja natomiast ma miejsce czasami w jednym lub w kilku zakładach produkcyjnych. Stwarza to konieczność przemieszczania towarów z miejsca ich produkcji do miejsca konsumpcji.

Podstawowym zadaniem handlu jest łagodzenie tych rozbieżności pomiędzy potrzebami konsumentów a możliwościami producentów.
Handel to forma działalności gospodarczej, która polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu. Różnica miedzy cenami jest marżą handlową, która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i wygospodarowanie zysku.

Zysk to nadwyżka przychodów ze sprzedaży, czyli suma uzyskana za sprzedane towary, pomniejszona o wartość zakupionych towarów i koszty, jakie poniosło przedsiębiorstwo w związku ze sprzedażą. Zysk jednostkowy to zysk przypadający na jedną sztukę sprzedanego towaru.

Klasyfikacja handlu prowadzona jest według:
a) obszaru działania
-handel zagraniczny-to sprzedaż towarów za granicę (eksport) i sprowadzania towarów z zagranicy (import)
Handel zagraniczny obejmuje także tzw. Handel wewnątrzwspólnotowy, czyli handel miedzy podmiotami krajowymi w podmiotami, które mają swoją siedzibę na teranie Wspólnoty Europejskiej.
-handel wewnętrzny- odejmuje działalność handlową prowadzoną na terenie kraju.
b) miejsce w kanale dystrybucji/
handel hurtowy
handel detaliczny

Logistyka zajmuje się efektownym ekonomicznie fizycznym przepływem towarów od producenta do konsumenta oraz przepływem informacji miedzy poszczególnymi uczestnikami obrotu. Obejmuje ona zatem transport, magazynowanie, kształtowanie zapasów towarowych, opakowania i wymianę informacji.
Zadania logistyki:
takie zorganizowanie fizycznego przepływu towarów od producenta do konsumenta, które zapewni jego największa skuteczność mierzoną czasem i kosztami.
zorganizowanie przepływu informacji miedzy wszystkimi uczestnikami obrotu towarowego przy założeniu, że informacje przepływają w dwóch kierunkach.

Podobne prace

Do góry