Ocena brak

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Autor /Fruineeinnold Dodano /13.07.2007

Wykład 5. INWESTORZY INSTYTUCJONALNI NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Inwestorzy instytucjonalni są to instytucje finansowe zajmujące się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym. Często są to pośrednicy, którzy przyjmują pieniądze od inwestorów indywidualnych i dalsze decyzje co do sposobu ich lokowania podejmują samodzielnie. Ogromne kapitały, jakimi dysponują duże firmy, dają silną pozycję i pozwalają uczestniczyć w operacjach kapitałowych niedostępnych dla inwestorów indywidualnych.

Wśród nich do najważniejszych należą:
• banki komercyjne
• banki inwestycyjne
• firmy ubezpieczeniowe
• fundusze emerytalne
• Skarb Państwa
• fundusze inwestycyjne

Banki komercyjne - koncentrują się na udzielaniu kredytów a lokaty w papiery wartościowe traktują jako działalność drugoplanową. Najczęściej zakupują wtedy skarbowe i komunalne papiery wartościowe oraz papiery dłużne przedsiębiorstw. Banki uczestnicząc w ustalaniu ceny na kapitał wpływają na zainteresowanie inwestycjami w papiery wartościowe.
Banki inwestycyjne - (lub jednostki maklerskie banków) profesjonalnie lokują środki na rynku kapitałowym, często nawet kreując go. Uczestniczą one w organizacji emisji papierów wartościowych, podejmując często wysokie ryzyko, jakie jest z tym związane (będąc gwarantem emisji).
Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje te w naturalny sposób zmuszone są do inwestowania, ponieważ gromadzą znaczne środki pieniężne i osiągają nadwyżki ze swej działalności. Inwestycje przez nie dokonywane, ze względu na charakter tych instytucji, są lokatami bezpiecznymi. Na ogół inwestują one w akcje renomowanych firm lub nabywają skarbowe papiery wartościowe (np. obligacje). Zazwyczaj powszechny obowiązek niektórych grup ubezpieczeń sprawia, że rozwój instytucji dokonujących tych operacji jest promowany przez instrumenty państwowej polityki gospodarczej.
Fundusze emerytalne tworzy się w celu dodatkowego zabezpieczenia osób indywidualnych na starość, niezależnie od państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Na rynku kapitałowym fundusze emerytalne są niezależnymi podmiotami w sensie finansowym, organizacyjnym i prawnym.
Fundusze emerytalne zebraną pulę środków finansowych inwestują na rynku finansowym, w tym - kapitałowym. Aby zapewnić bezpieczeństwo lokat, fundusze mają ustawowo ograniczone zarówno kategorie lokat, jak i limity zaangażowań (np. ograniczenia w inwestowaniu w najbardziej agresywne kategorie lokat).
Skarb Państwa jest nadal współwłaścicielem wielu prywatyzowanych i wprowadzanych na warszawski parkiet przedsiębiorstw, dlatego też jest znaczącym 'graczem' na polskim rynku kapitałowym.
Fundusze inwestycyjne - to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.

Podobne prace

Do góry