Ocena brak

Inwentaryzacja majątku jednostki gospodarczej

Autor /alien Dodano /23.04.2007

Inwentaryzacja stanowi najistotniejszy element weryfikacji majątku podmiotu gospodarczego. W prowadzeniu działalności gospodarczej często zdarza się, że obraz stanu posiadania majątku i źródeł jego finansowania ujawniony w księgach rachunkowych nie pokrywa się z rzeczywistością.
POJĘCIE INWENTARYZACJI
Inwentaryzacja jest elementem rachunkowości, dlatego przeprowadzając ją, jednostka powinna bezwzględnie stosować określone przepisy ustawy o rachunkowości. Sam obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika nie tylko z przepisów rozdziału trzeciego ustawy o rachunkowości, ale także z nadrzędnych zasad rachunkowości. Jedna z tych zasad dotyczy wiarygodności danych w księgach rachunkowych jednostki. A więc dane zawarte w dokumentacji księgowej w postaci zapisów księgowych muszą być zgodne z faktycznym przebiegiem zdarzeń gospodarczych.
Inwentaryzacja powinna być przeprowadzana nie tylko pod wpływem obowiązku narzuconego przez ustawodawcę, ale także dla celów poznawczych. Poznawcza funkcja inwentaryzacji jest szczególnie ważna dla właścicieli, zarządu czy akcjonariuszy, by mogli podejmować właściwe decyzje.
CELE INWENTARYZACJI
Inwentaryzacja, czyli spis posiadanego majątku jednostki, ma na celu przede wszystkim ustalenie rzeczywistego stanu składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia. W późniejszej kolejności powinno nastąpić porównanie wyników ustaleń dokonanych w trakcie spisu inwentarzowego z danymi, które widnieją w księgach jednostki, a także ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie przez odpowiednie zapisy w księgach pojawiających się ewentualnie różnic inwentaryzacyjnych.
Inwentaryzacja ma także na celu doprowadzenie danych ksiąg rachunkowych do wysokości wynikającej ze stanu rzeczywistego. Postawienie znaku równości między stanem rzeczywistym i ewidencją księgową pozwoli później sporządzić obiektywne sprawozdanie roczne oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy jednostki.
W oparciu o przeprowadzone czynności kierownik jednostki może w sposób racjonalny jeszcze w większym stopniu wykorzystać posiadany przez nią majątek. Po dokonaniu inwentaryzacji kierownictwo może podjąć decyzje o sprzedaży niewykorzystywanych środków trwałych, materiałów, półproduktów, produktów czy też wartości niematerialnych i prawnych. Ten cel ujawnia się szczególnie obecnie, kiedy większość przedsiębiorstw przeżywa trudności wskutek ogólnej sytuacji rynkowej.
Inwentaryzacja spełnia często funkcję ochronną, bowiem w następstwie rozliczenia niedoborów, szczególnie zawinionych, można stwierdzić, kto jest odpowiedzialny za ten stan. Pozwala to na rozliczenie osób, którym zostało powierzone mienie. Pośrednio inwentaryzacja ułatwia ocenę przydatności i uczciwości pracowników, wobec których pracodawca może dochodzić odszkodowania po stwierdzeniu zawinionych niedoborów.

Podobne prace

Do góry