Ocena brak

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. p.n. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu; placówka powst. 1957, kontynuująca działalność katowickiego Instytutu Śl. (1934—48); organizacyjnie podporządkowana jest Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ. PAN. Dyrektorzy: R. Lutman (1957-63), T. Musioł (1963-64), M. Horn (1964-65), B. Reiner (1965-66 i od 1976), J. Kokot (1966-75). Instytut obejmujący 7 zakładów, prowadzi działalność badawczą, dydakt. i popularyzatorską dot. Śląska w zakresie historii, ekonomii, socjologii, demografii, niemcoznawstwa. W Zakładzie Kultury Współcz. (kier. T. Gospodarek, od 1976 Cz. Wawrzyniak) opracowywane są m. in. zagadnienia językoznawcze (pod kier. S. Rosponda) i historycznoliterackie. Opracowaniu syntet. historii G. Śląska XIX i XX w. służą liczne prace szczegółowe z zakresu historii kultury i literatury, jak np. Gospodarka Walka o kulturę narodową ludu na Śląsku (1815-1865), J. Glenska „Nowiny Raciborskie" w latach 1889-1904, J. Gruszki Polski ośrodek narodowy w Raciborzu (do roku 1918), Z. Bednorza Ludowe żniwo literackie, Nad rocznikami dawnych gazet śląskich, Dyszlem i parą, Z dziejów polskiej literatury podróżniczej na Śląsku, W. Hendzla Raciborscy pisarze ludowi, L. Pośpiecho-wej Pisarze Opolszczyzny, O. Słomczyńskiej Książka polska w Opolu 1800-1890. Edycje z zakresu literatury starośl. ukazują się w serii -» Biblioteka Pisarzy Śląskich. Wynikiem badań folkloryst. są tomy poezji i prOzy śl., jak Pieśni ludu śląskiego ze zbiorów rękopiśmiennych J. Lompy, w oprać. B. Zakrzewskiego, Gadka za gadką, w oprać. J. Ligęzy i D. Simonides, Tradycja i współczesność opolskich starostów weselnych, w oprać. Cz. Kurka; dokonano fototypicznej reedycji Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku J. Rogera. Do osiągnięć językozn. należą słowniki - nazwisk śl. i nazw. geogr. Śląska. I.Ś. w O. prowadzi również prace wydawn. (1973 dział wydawn. otrzymał status wydawnictwa). Nakładem instytutu ukazały się m. in. monografie wielu miast śl., albumy, wspomnienia Opolan oraz reportaże. Do publikacji ciągłych należą m. in.: półrocznik Studia Śląskie. Seria Nowa, Komunikaty (wyd. do 1973, m. in. seria lit. imonogr.), „Biuletyn Informacyjny" (do 1978), popularnonauk. „Kwartalnik Opol." (wyd. 1967-70 wspólnie z opol. TPN); ukazały się też Ziemia Kozielska i Szkice Nyskie. Studia i Materiały (wyd. z Tow. Miłośników Ziemi Nyskiej - obecnie Nyskie Towarzystwo Społ.-Kult.), Szkice Kluczborskie (wyd. z Kluczborskim Tow. Kulturalno-Oświatowym). Działalność popularyzatorska obejmuje konferencje, sesje nauk. (m. in. poświęcona kontaktom Śląska Opol. z UJ), odczyty. I.Ś. w O. roztacza opiekę nad towarzystwami społ.-kult., współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

J. KOKOT I.Ś. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu, Studia Śl. S. Nowa 21 (1972); „Biuletyn Informacyjny I.Ś. w O." (1968-78); F. HAWRANEK, B. REINER Dwudziestolecie I.Ś. w O. (1957-1977), Studia Śl. S. Nowa 31 (1977).

Podobne prace

Do góry