Ocena brak

Instytucje wspierające - Powiatowe centrum pomocy rodzinie (Centrum - pcpr) - powiat

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Centrum ma obowiązek pomocy rodzinie zastępczej w przezwyciężaniu trudności w opiece  nad powierzonymi dziećmi, zaś rodzina zastępcza ma obowiązek współpracy z pcpr. W ramach tego obowiązku powinna informować Centrum o istotnych problemach i trudnościach dotyczących dziecka.  

Centrum udziela pomocy rodzinie zastępczej w postaci szkolenia, a w sytuacjach uzasadnionych udziela rodzinie zastępczej wsparcia w postaci: pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, pomocy w podtrzymywaniu więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku.  

Centrum ma także obowiązek współpracy z sądem opiekuńczym, który zobowiązuje go  do dokonywania stałej – nie rzadziej niż dwa razy w roku – oceny zasadności pobytu dziecka  w pieczy zastępczej. W sprawozdaniu przedkładanym sądowi centrum informuje o sytuacji rodziny i formach udzielanej pomocy oraz o relacjach rodziców z dzieckiem. Opinia Centrum dotycząca postawy rodziców może mieć wpływ na przywrócenie władzy rodzicielskiej, a w sytuacjach nagannych na pozbawienie władzy lub zakaz styczności z dzieckiem.   Jest ono także zobowiązane do współpracy z kuratorem sądowym.

Podobne prace

Do góry