Ocena brak

Instytucje nadzorujące (ochrona środowiska)

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.10.2011

Charakterystyka

W Polsce istnieje duża liczba instytucji i organizacji mających na celu dbanie o ochronę środowiska. Pieczę nad wszystkimi instytucjami i organizacjami w Polsce sprawuje Ministerstwo Środowiska z Ministrem Środowiska.

Wszystkie instytucje przedsiebiorstwa i firmy działające na terenie naszego kraju mają obowiązek stworzenia specjalnego raportu bezpieczeństwa, raport ten musi być składany przed oddaniem projektu do realizaji.


Instytucje w Polsce

  • Ministerstwo Środowiska / Minister Środowiska.
  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
: Poczatki jego działalności sięgają roku 1980.Podstawowe zadania to: kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badanie stanu środowiska w skali całego kraju.

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
: Jest instytucja państwową mającą na celu realizację Polityki Ekonomicznej Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie srodowiska i gospodarce wodnej, w obszarze ważnym z punktu widzenia procesu dostosowania do wymogów UE.

: Jej zadaniem jest kontrola realizacji przepisów związanych z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Inspekcja ta bierze udział w procesie lokalizacji inwestycji, przekazywania obiektów lub instalacji do uzytku, które mogą w duzym stopniu oddziaływać na środowisko. Ma mozliwośc wstrzymania działalności, która narusza zasady ochrony środowiska.

: Do jej głównych zadań należy przedstwienie Ministrowi Środowiska opinii o stanie środowiska naturalnego, przedstawienie Ministrowi propozycji mających na celu tworzenie warunków ochrony środowiska oraz do zachowania obecnego stanu lub jego poprawy. Ponadto do obowiązków PROP można zaliczyć: ocena stanu przyrody i wykorzystanie obszarów chronionych do celów naukowych, przedstawienie wszelkiego rodzaju wniosków w sprawach ochrony środowiska, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony środowiska

: Wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środowiska i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych , gospodarka wodna, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie polityki ekologicznej


Organizacje Zagraniczne

: Jest to agencja Unii Europejskiej zajmująca się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego. Jej członkami są 27 kraje członkowskie UE , pozostałe kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Liechtenstein) oraz Szwajcaria i Turcja. Obecnie kandydują: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii oraz Serbia i Czarnogóra

  • Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w skrócie UNEP ( United Nations Environmental Programme) .
: Agenda ONZ powołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu koordynowania działań ONZ w dziedzinie ochrony środowiska i stałego monitorowania stanu środowiska na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii. Na czele sekretariatu programu stoi Niemiec Achim Steiner. Głównymi założeniami tej organizacji są: zdrowie a środowisko, ekosystemy lądowe, środowisko a rozwój, oceany, klęski naturalne


Autor: Piotr Bordun
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry