Ocena brak

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Jest centralnym bankiem RP, posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym, nie podlega wpisowi do KRS. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to pierwszego celu. Organami NBP są: Prezes NBP, RPP, Zarząd NBP. Prezes NBP jest powołany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat. Wiceprezesów NBP i członków Zarządu NBP powołuje Prezydent RP na wniosek Prezesa NBP.

Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego, reprezentuje NBP na zewnątrz. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je Sejmowi, a także ustala wysokość stóp procentowych NBP, zatwierdza plan finansowy NBP. W skład RPP wchodzą Prezes NBP jako przewodniczący, 9 członków powoływanych przez Prezydenta RP (3), Sejm (3), Senat (3) spośród specjalistów z dziedziny finansów. Członkowie powoływani są na 6 lat. W posiedzeniach RPP może brać udział przedstawiciel RM bez prawa głosu, tryb działania RPP określa regulamin.

Działalnością NBP kieruje zarząd. W skład Zarządu NBP wchodzą: prezes NBP jako przewodniczący, w tym 2 wiceprezesów NBP. W wykonaniu swoich zadań NBP współdziała z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa, dążąc do zapewnienia należytej realizacji założeń polityki pieniężnej. NBP jest także miejscem gromadzenia rezerw obowiązkowych, suma rezerw nie może przekraczać 30% środków i 20% płatnych na żądanie; rezerwy te nie podlegają oprocentowaniu.

Podobne prace

Do góry